Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Тимошенко Любов Вікторівна

Доцент кафедри прикладної економіки, підприємництва та публічного управління

Закінчила Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Знамені гірничий інститут ім. Артема у 1984 році, спеціальність: Економіка і організація гірничої промисловості, гірничий інженер-економіст (Диплом з відзнакою КВ №796009 від 16.06.1984).

Кандидат економічних наук, 08.00.06 економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, дисертація за темою «Економічна ефективність екологізації виробничих процесів на відкритих і підземних розробках залізорудних родовищ», диплом ДК № 002405 від 22.12.2011 р.

Доцент по кафедрі прикладної економіки, атестат 12ДЦ №38636 від 16.05.2014 р.Дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня магістр:

Економічна діагностика підприємницької діяльності (для 124 )

Аналіз та планування ринку бізнес-середовища (для 124 )

Економіка та управління кадровим потенціалом (для 051)

Оцінка ефективності розвитку бізнесу (для 076)

Економіка нетрадиційної та відновлюваної енергетики (для 141 )


Дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр:

Економіка і управління підприємством

Економіка та організація виробництва

Економіка та планування геологорозвідувальних робіт

Економіка природокористування


Відомості про підвищення кваліфікації викладача:

Управління екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради м. Кам'янське (20-31 травня 2019).

Торгово-промислова палата, 1червня  – 29 липня 2016 р. 

Національна металургійна академія України (17 жовтня – 16 грудня 2016 р.) відповідно до наказу від 01.10.2016 року № 230-1-к. підвищення кваліфікації на кафедрі економіки промисловості НМетАУ.

У 2014-2016 – член наукового семінару зі спеціальності 08.00.06 – «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища», а з березня 2017 р. – об’єднаного наукового семінару зі спеціальностей 08.00.01, 08.00.04 та 08.00.06.


Ідентифікатори науковця - ORCIDGoogle Scholar


Публікації:

1. Тимошенко Л.В. Формування соціально-відповідального бізнес-середовища містоутворюючого підприємства в регіоні видобутку й переробки уранової сировини / Л.В. Тимошенко, О.В. Крилова // Економічний вісник НГУ. – 2015. – №1 (49) – С. 97–103. (Включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus)

2. Тимошенко Л.В. Обґрунтування методичних підходів до прогнозування обсягів продажу продукції з сезонними коливаннями її реалізації / Л.В. Тимошенко, С.А.Ус, М.О. Бальнов // Ефективна економіка. – 2015. – №3 – (Електронний ресурс) / Спосіб доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3886  - Загол з екрана

3. Тимошенко Л.В. Еколого-економічні аспекти оцінювання та прогнозування забруднення атмосферного повітря у промисловому місті / Л.В. Тимошенко, О.М.Ус // Економічний вісник НГУ. – 2016. – №1 – С. 156–168 (Включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus)

4. Тимошенко Л.В. Еколого-економічне обґрунтування використання відновлювальних джерел енергії на муніципальних об’єктах / Л.В. Тимошенко, Н.В. Дементьєва // Економічний вісник НГУ. – 2016. – №3 – С. 171–180 (Включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus)

5. Тимошенко Л.В. Визначення пріоритетності фінансування природоохоронних проєктів / Л.В. Тимошенко, С.А. Ус, Д.В. Куліченко // Економічний вісник НГУ. – 2017. – №1 – С. 168–175. (Включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus)

6. Тимошенко Л.В. Управління кадровим забезпеченням підприємництва в Україні / Л.В. Тимошенко, О.О. Гришаніна, Л.В. Касьяненко // Економічний вісник НГУ. – 2018. – №2(62) – С. 155–166(Включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus)

7. Tymoshenko L., Krylova O. Institutional basis of financial support of small and medium entrepreneurship development in Ukraine. Економічний вісник НГУ. – 2018. – №3(63) – С. 79–88. (Включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus)

8. Формування кадрового потенціалу в об’єднаних територіальних громадах України / О.Г. Вагонова, С.М. Ісіков, Л.В. Тимошенко, Ю.І. Літвінов Демократичне врядування. – 2018. – №22 – (Включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus) – (Електрон. ресурс) / Спосіб доступу: http://dv.lvivacademy.com/article/view/164742


Тези конференцій:

1. Тимошенко Л.В. Роль та значення екологізації гірничорудного виробництва в еколого-економічній системі / Л.В. Тимошенко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції "Проблеми та шляхи досягнення соціо-еколого-економічної безпеки на мікро-,мезо- та макрорівні; (м. Луцьк, 29 квітня 2016 р.) – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – С.246-249

2. Тимошенко Л.В. Еколого-економічне оцінювання інноваційних заходів на гірничорудних підприємствах / Л.В. Тимошенко // Зб. мат.-лів Всеукр. наук.-практ. конф.;Науково-методичні та прикладні засади ефективного функціонування та розвитку підприємств; (м. Дніпропетровськ, НМетАУ, 21-22 квітня 2016 р.) – Дніпропетровськ, НМетАУ, 2016. – С. 181-184

3. Тимошенко Л.В. Економічне підґрунтя розвитку «зеленого» підприємництва в промисловому регіоні / О.Г.Вагонова, Л.В. Тимошенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі» (м. Запоріжжя, 21-23 вересня 2017) – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2017. – С.185-188.

4. Тимошенко Л.В. Еколого-економічне обґрунтування прийняття інноваційних рішень у гірничодобувному виробництві / Л.В. Тимошенко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції "Проблеми та шляхи досягнення соціо-еколого-економічної безпеки на мікро-, мезо- та макрорівні" (м. Луцьк, 29 вересня 2017 р.) – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017. – С. 190-192.

5. Tymoshenko L. Factors of alternative energy resources involvement / L. Tymoshenko O. Hryshanina // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Енергоефективність та енергозбереження 2017». (м. Дніпро, ДВНЗ «НГУ», 16-17 листопада 2017 р.) – с.56.

6. Тимошенко Л.В. Досвід європейського бізнесу в сфері переробки побутових відходів / Л.В. Тимошенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне підприємництво: проблеми теорії та практики». (м. Дніпро, ДВНЗ «НГУ», 22-23 березня 2018 р.)

7. Тимошенко Л.В. Теоретичне підґрунтя проведення економічної діагностики підприємницької діяльності / Л.В. Тимошенко, О.А. Ольховик // Матеріали студ. наук.- техн. конференції «Тиждень студентської науки – 2018» – Д.: ДВНЗ «НГУ», 2018. – С. 51- 52

8. Small and medium business in support of sustainable development of the region / L. Tymoshenko, O. Kotok, M. Isakova // Матеріали XІV Міжнародного форуму студентів та молодих учених «Розширюючи обрії» – (11 – 12 квітня 2019 р., м. Дніпро/ за ред. С.І. Кострицької; М-во освіти і науки України; Дніпровська політехника.) – Д.: ДП, 2019. – С. 34-36

9. Causal aspects of labour migration in Ukraine / L. Tymoshenko, A. Ruzhyna, M. Isakova // Матеріали XІV Міжнародного форуму студентів та молодих учених «Розширюючи обрії» – (11 – 12 квітня 2019 р., м. Дніпро/ за ред. С.І. Кострицької; М-во освіти і науки України; Дніпровська політехника.) – Д.: ДП, 2019. – С.43-45

10. Development of trade entrepreneurship in the conditions of european integration / L.Tymoshenko, A. Strelnikova, M. Isakova // Матеріали XІV Міжнародного форуму студентів та молодих учених «Розширюючи обрії» – (11 – 12 квітня 2019 р., м. Дніпро/ за ред. С.І. Кострицької; М-во освіти і науки України; Дніпровська політехника.) – Д.: ДП, 2019. – С. 55-57

11. Тимошенко Л.В., Білоус О.А. Підтримка екологічного підприємництва як запорука сталого розвитку України // Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації» (м . Дніпро, НТУ «ДП», 28-29 листопада 2019 р.).

12. Тимошенко Л.В., Виноградов Д.Є. Інституціонально-економічні важелі впровадження біоенергетичних проєктів // Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації» (м. Дніпро, НТУ «ДП», 28-29 листопада 2019 р.).

13. Тимошенко Л.В., Кувшинова Я.М. Малий та середній бізнес у забезпеченні регіонального розвитку // Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації» (м. Дніпро, НТУ «ДП», 28-29 листопада 2019 р.).

14. Тимошенко Л.В., Маландій О.О. Методичні підходи до визначення ефективності роздрібного торговельного підприємництва // Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації» (м. Дніпро, НТУ «ДП», 28-29 листопада 2019 р.).

15. Тимошенко Л.В., Пугачова Д.П. Товарно-асортиментна політика суб’єкта господарювання в роздрібній торгівлі підприємництва // Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації» (м. Дніпро, НТУ «ДП», 28-29 листопада 2019 р.).

16. Тимошенко Л.В., Тістечок О.В. Інновації в рітейл-бізнесі // Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації» (м. Дніпро, НТУ «ДП», 28-29 листопада 2019 р.).

Навчально-методичні матеріали:

1) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка та організація виробництва» для ЗВО освітнього ступеня бакалавр за напрямом підготовки 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Укладач: Л.В. Тимошенко. – Д.: НТУ «ДП», каф. ПЕПтаПУ, 2018. – 18 с.

2) Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни «Теорія публічного управління та адміністрування» для ЗВО освітнього ступеня магістр за напрямом підготовки 281 Публічне управління та адміністрування / Укладачі: С.М. Ісіков, Л.В. Тимошенко. – Д. : НТУ «ДП», каф. ПЕПтаПУ, 2018. – 28 с.

3) Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Теорія публічного управління та адміністрування» для ЗВО освітнього ступеня магістр за напрямом підготовки 281 Публічне управління та адміністрування / Укладачі: С.М. Ісіков, Л.В. Тимошенко. – Д. : НТУ «ДП», каф. ПЕПтаПУ, 2018. – 18 с.

4) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Теорія публічного управління та адміністрування» для ЗВО освітнього ступеня магістр за напрямом підготовки 281 Публічне управління та адміністрування / Укладачі: С.М. Ісіков, Л.В. Тимошенко. – Д. : НТУ «ДП», каф. ПЕПтаПУ, 2018. – 17 с.

5) Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни «Економіка та організація торгівлі» для ЗВО освітнього ступеня бакалавр за напрямом підготовки 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Укладачі: Л.В. Тимошенко, С.В. Яцентюк. – Д. : НТУ «ДП», каф. ПЕПтаПУ, 2019. – 46 с.

6) Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни «Торговельна інфраструктура та форми торгівлі» для ЗВО освітнього ступеня бакалавр за напрямом підготовки 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Укладачі: Л.В. Тимошенко, С.В. Яцентюк. – Д. : НТУ «ДП», каф. ПЕПтаПУ, 2019. – 24 с.

7) Методичні вказівки до виконання економічної частини кваліфікаційної роботи для ЗВО освітнього ступеня бакалавр за напрямом підготовки 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Укладачі: Л.В. Тимошенко, Н.В. Дементьєва - Д. : НТУ «ДП», каф. ПЕПтаПУ, 2019. - 15 с.

8) Методичні вказівки до виконання економічної частини кваліфікаційної роботи для ЗВО освітнього ступеня магістр за напрямом підготовки 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Укладач: Л.В. Тимошенко - Д. : НТУ «ДП», каф. ПЕПтаПУ, 2019. - 18 с.


© 2006-2022 Інформація про сайт