Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Шаповал Вадим Анатолійович

Доцент кафедри прикладної економіки, підприємництва та публічного управління

Освіта: Державна гірнича академія України, 1997 р., за спеціальністю «Економіка підприємства», економіст.

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук; 08.06.01 - Економіка, організація і управління підприємствами, диплом ДК №024603 від 30 червня 2004 р.,

Вчене звання: доцент кафедри прикладної економіки, атестат 12 ДЦ №0275012 від  20.01.2011р.


Дисципліни: 

 • Бізнес-планування
 • Бізнес-планування та створення стартапів
 • Стратегія та розвиток бізнесу
 • Стратегічні партнерства в бізнесі
 • Управління ризиками в публічному адмініструванні
 • Управління проектами в діяльності територіальних громад
 • Технологія створення об’єднаних територіальних громад

Підвищення кваліфікації:

 • ПП «Будівельно-монтажна компанія-21» (м. Дніпро) 9-20 вересня 2019 р.
 • Сертифікат №1760/MSAP/2018 Малопольської школи публічного управління Краківського економічного університету про підвищення кваліфікації на семінарі-тренінгу з питань підвищення спроможності системи освіти у сфері публічного управління та адміністрування (16-18 квітня 2018 року, загальний обсяг курсу - 4 кредити ECTS). Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)
 • Сертифікат №1937/MSAP/2018 Малопольської школи публічного управління Краківського економічного університету про підвищення кваліфікації на тренінгу з розробки програм післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) у сфері публічного адміністрування (30.05-01.06. 2018 р., загальний обсяг курсу - 4 кредити ECTS). Перший етап роботи Консорціуму вищих навчальних закладів України за проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)
 • ПАТ «Фондова біржа «Універсальна», 1 червня – 29 липня  2016 р.
 • Навчальні курси з біржової діяльності на Придніпровській товарній біржі, 01-30 квітня 2016 р.
 • Дніпропетровська торгово-промислова палата. Процедури, вимоги, можливості СОТ для українського бізнесу. 01 червня  – 30 липня 2016 р.
 • Національна металургійна академія України. Кафедра економіки промисловості. Розвиток компетентностей викладання економічних дисциплін. 17.10.2016- 16.12. 2016 року.

Ідентифікатори науковця - ORCIDGoogle ScholarНаукові публікації у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;

1. Шаповал В.А. Оновлення основних засобів гірничих підприємств: стратегія, фінансування, проектний підхід / В.А. Шаповал, О.В. Горпинич // Економічний вісник НГУ. – 2016. - №2 (54). – 76-90.

2. Шаповал В.А. Розвиток управлінських засад щодо створення інноваційної моделі автосамоскидів вітчизняного виробництва / В.А. Шаповал, Л.А. Бондаренко // Економічний вісник НГУ. – 2016. - №2 (54). – 146-157.

3. Шаповал В.А. Групи інтересів як суб’єкти політики / І.А. Єремєєва, В.А. Шаповал // Politicus (Політікус; ДВНЗ «Південноукраїнський державний університет ім. К. Д. Ушинського»). – 2016. - №2. – С. 76-80.

4. Вагонова О.Г. Бізнес-освіта як чинник імплементації економіки знань / О.Г. Вагонова, О.В. Горпинич, В.А. Шаповал // Економічний вісник Національного гірничого університету. – Дніпро: ДВНЗ «НГУ»,2017. – №3(59). – С. 142-154 [Електронний ресурс]  – Режим доступу:http://ev.nmu.org.ua/docs/2017/3/EV20173_142-154.pdf

5. Шаповал В.А. Стратегія підприємницького використання відновлених земель: міжнародний досвід економічного розвитку місцевих громад / В.А. Шаповал, Т.М. Мормуль // Економічний вісник Національного гірничого університету. – Дніпро: ДВНЗ «НГУ», 2018. – №1(61). – С. 181-193 [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://ev.nmu.org.ua/docs/2018/EV20181.pdf

6. Людський чинник в процесі стратегічного управління розвитком об’єднаних територіальних громад / В.А. Шаповал, О.Г. Вагонова, С.М. Ісіков // Держава та регіони. Серія: Державне управління, 2019, №3 (67). С.171-176. DOI https://doi.org/10.32840/1813-3401-2019-3-31

7. Шаповал В.А.,  Літвінов Ю.І .  Узгодження економічних інтересів територіальної громади та місцевого гірничодобувного бізнесу  //  Науковий журнал Економічний вісник Національного гірничого університету , 201 9 . № 4  (6 8 ).  С . 1 64 -1 76 . doi: https://doi.org/10.33271/ev/68.164

8. Шаповал В. А., Літвінов Ю. І., Висоцький С. В. Моделювання бізнесу виробничого підприємства як підґрунтя проєктів забезпечення конкурентної позиції. Modern Economics . 2020. № 19(2020). С. 199-205. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V19(2020)-33.

Навчальні посібники або монографії:

1. Теорія організації: навч. посібник / В.В. Приходько, В.І. Прокопенко, В.В. Малий, І.В. Шереметьева, Ю.О. Шабанова, В.А. Шаповал, Л.Л. Кармазіна; за ред. І.В. Шереметьєвої. - Д.: Національний гірничий університет, 2011.- 258 с.

2. Шаповал В.А. Маркетинг і управління інноваціями / Козинець В.П., Стелюк Б.Б., Шаповал В.А. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2011. –  172 с. (з грифом МОН України).

3. Shapoval V., Litvinov Y., Gorpinich O., Nykytiuk O. Strategies of mining and processing enterprises in the context of globalization and transition to sustainable development // Єдина Європа: нові виклики : Монографія = United Europe: new challenges: Monograph / Національний гірничий університет, Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; наук. ред. О.І. Амоша. — Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2012.

4. Економіка гірничого підприємства: навч. посіб. / В.А. Шаповал, О.В. Горпинич; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2017. – 204 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150050  

5. Shapoval V. The Economic and Organizational Aspects of the Technogenic Manganese Ore Deposit Exploitation / V. Shapoval, A. Horpynich, E. Terekhov// Advanced Engineering Forum. Vol. 22 «Sustainable Development of Industrial Regions». Edited by Gennadiy Pivniak, Roman Dychkovskyi, Oleksandra Vagonova. – Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2017. – Р. 151-159. (Включено до міжнародної наукометричної бази Thomsоn Reuters)

6. Організація діяльності органів державної влади: навчальний посібник / Вагонова О.Г., Горпинич О.В., Чорнобаєв В.В., Шаповал В.А. – Д: НТУ «ДП», 2019. – 124 с.

Дискусійні публікації з наукової або професійної тематики:

1. Планування освітньої діяльності кафедри в умовах дії переліку нових спеціальностей / О.Г. Вагонова, О.В. Горпинич, В.А. Шаповал // Створення  системи  забезпечення  якості  освітньої  діяльності  та вищої  освіти:  зб.  доповідей  наук.-практ.  конф.,  червень 2015  р., Дніпропетровськ [Електронний  ресурс] / М-во  освіти  і  науки  України, Нац. гірн. ун-т, Науково-методичний центр. – Д.: НГУ, 2015. – C.11-15. – Режим  доступу: http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/science_met_centr/Конференции/konferenc.php. – Назва  з екрана.

2. Шаповал В.А., Єремєєва І.А. Стратегії гірничо-металургійних підприємств в контексті сталого розвитку // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-прак. конф. "Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи та суспільства", м. Тернопіль, 25 березня 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://econf.at.ua/publ/konferencija_2016_03_24_25/sekcija_3_ekonomika_i_prirodokoristuvannja/strategiji_girnicho_metalurgijnikh_pidpriemstv_v_konteksti_stalogo_rozvitku/41-1-0-930

3. Шаповал, В.А. Розподіл відповідальності за екологічні наслідки економічної діяльності та здійснення природоохоронних заходів [Текст] / В.А. Шаповал, І.А. Єремєєва // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 11-12 травня 2016 р.: у 2-х т. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми : СумДУ, 2016. - Т.1. - С. 100-102. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49817

4. Шаповал, В.А. Інтеграція діяльності територіально віддалених функціональних підрозділів підприємства холдингу / Я.В. Кравченко, В.А. Шаповал // Науково-методичні та прикладні засади ефективного функціонування та  розвитку  підприємств:  Зб.  мат.-лів  Всеукр.  наук.-практ.  конф., Дніпропетровськ, 21-22 квіт. 2016 р. / Нац. метал. академія України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nmetau.edu.ua/file/kecoprom_16235.pdf#page=32

5. Shapoval V. Technological and economic aspects of the open working development in the mode of land preservation  / V. Prokopenko, E. Terehoff, V. Shapoval, Y.Litvinov// Scientific reports on resource issues 2016, vol. 1 // TU Bergakademie Freiberg, International University of Resources. 2016. – P. 469 – 475.

6. Shapoval V. Social aspects of human capital formation for entrepreneurial activity development of the population / V. Shapoval, O. Horpynich // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. «Енергоефективність та енергозбереження», м. Дніпро, 16-17 листопаду 2017 р. – С.57-58.

7. Шаповал, В.А. Принципи та напрями удосконалення кадрової політики формування персоналу органів місцевого самоврядування / О.М. Шапошникова, В.А. Шаповал, Н.М. Романюк // Актуальні проблеми розвитку системи публічного управління в Україні : матеріали науково-комунікативного заходу (формат круглого столу). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. –  С. 50–53. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umsf.dp.ua/images/Новини/25.05.pdf – Назва з екрана.

© 2006-2022 Інформація про сайт