Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Прокопенко Василь Іванович


Професор кафедри прикладної економіки, підприємництва та публічного управління 

Освіта:

Дніпропетровський гірничий інститут, 1965, Розробка родовищ корисних копалин, гірничий інженер

доктор технічних наук, 05.15.03 – відкрита розробка і експлуатація родовищ корисних копалин. Теорія та засоби забезпечення надійної роботи гірничо-транспортних комплексів в глибоких кар’єрах. Професор кафедри відкритих гірничих робіт.


Дисципліни:

  • Формування команди бізнес-проекту
  • Трансфер технологій
  • Управління проектами

Підвищення кваліфікації:

ТОВ «СІН-ТРЕЙД» (м.Підгороднє) 9-20 вересня 2019 р.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, стажування при кафедрі економіки, підприємництва та управління підприємствами, довідка №89-400-353 від 19.06.2018.

Стажування: 10.04.2018-08.06.2018

Ідентифікатори науковця - ORCIDGoogle Scholar


Публікації (Scopus або Web of Science Core Collection)

1. Прокопенко В.І. Визначення показників оцінювання конкурентоспроможності кар’єрних автосамоскидів // В.І. Прокопенко, Л.А Бондаренко / «Науковий вісник НГУ».- Науково-технічний журнал. – 2013. – № 2 (134). – С. 122-129 (внесений до міжнародної науко-метричної бази SciVerse Scopus).

2. Вагонова О.Г., Прокопенко В.І., Bondarenko L.A. Conceptual bases of haul trucks competitiveness formation for rocks transportation in open-cut mining // м.  Дніпро. – Д. : НГУ. – 2017. – №1. – С. 31-32. (внесений до міжнародної науко-метричної бази SciVerse Scopus).

3. Прокопенко В.І., Літвінов Ю.І. Environmental orientable imperative of developing the technology and excavation of horizontal fields//V.I. Prokopenko, Yu. I. Litvinov //Scientific Bulletin of National Mining University. - 2017. - №2. - С. 51-57. (внесений до міжнародної науко-метричної бази SciVerse Scopus).

4. Vagonova O. G. Conceptual approach to financial support of regional territory  infrastructure developmentнаук // O. G., Vagonova, V.  I., Prokopenko, T. Yu. Vvedenska, I. O.,Yaremchuk.- NaukovyiVisnyk        Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu,    2019, №5.- Р. 168-172 (внесений до міжнародної науко-метричної бази SciVerse Scopus).

Публікації (фахові):

1. Prokopenko V Investment activities for the restoration of the main production funds suitability in respect to deepening mining open pits zone // V Prokopenko, O.O.Timoshenko/Економічний вісник НГУ. Economics bulletin of the National Mining University. Scholarly Journal – 2014.- № 3.- С.46-52 (включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus).

2. Прокопенко В.І. Взаємозв’язок економічних і екологічних проблем гірничо-збагачувальних комбінатів  в області природокористування // В.І. Прокопенко, О.Г. Вагонова / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки.-  2015.- Вип. 10. Частина 4.- С. 64-69.

3. Прокопенко В.І. Про критерії оцінювання ефективності збереження земельних ресурсів при відкритій розробці родовищ // В.І. Прокопенко / Економічний вісник НГУ.- 2015.- №2.- С. 183-189.

4. Прокопенко В.І. Обґрунтування кондиції на якість рудної сировини за умови економічно доцільного рівня вилучення її запасів у родовищі // В.І. Прокопенко, О.М. Ерперт, О.О. Тимошенко / Економічний простір. – 2015. – № 99 – С. 187-200 (включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, РІНЦ).

5. Прокопенко В.І. Взаємодія підприємств гірничо-збагачувального комплексу як чинник їх прибутку від операційної діяльності// В.І. Прокопенко, О.Г. Вагонова, К.І. Одинцова / Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки»: науковий збірник: Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів: ЧДТУ, 2015. - №4 (70). – С. 99-106.

6. Прокопенко В.І., Досужий В.С. Економічна ефективність інноваційного відтворення основних засобів виробництва  на машинобудівних підприємствах / Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2017. - № 4. - С. 135-142.

7. Вагонова О.Г., Прокопенко В.І., Досужий В.С. Чинники операційного планування підприємницької діяльності промислового підприємства /   Економічний вісник НГУ. – 2017. – №3. – С.109-119.

8. Прокопенко В.І., Овчинникова Т.В. Актуальні  питання інвестиційної привабливості проектів освоєння нових родовищ корисних копалин // Економіка і фінанси. – Дніпропетросвськ, 2017. - №3.- С. 65 – 76. (включено до міжнародних науко-метричних баз РІНЦ, Index Copernicus. 

 9. Вагонова О.Г., Прокопенко В.І., Яремчук І.О. Обґрунтування ефективності підприємницьких проектів використання природних ресурсів територіальної громади. - Публічне управління і адміністрування в Україні. - 2019.- № 9.- Стор. 82-88.

10. Прокопенко В.І., Пілова Д.П., Череп А.Ю. Визначення потенціалу марганцеворудного комплексу України стосовно теперішньої кон’юнктури ринку // Збірник наукових праць НГУ, 2018.- №55.- С. 62-78.

Підручники, навчальні посібники, монографії:

1. Салов В.О. Стандарт вищого навчального закладу. СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального процесу//В.О. Салов, В.І. Прокопенко В.І. / Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2015.- 137 стор.

2. Вагонова О.Г., Прокопенко В.І. Соціально-економічні основи інноваційного розвитку вугільних шахт. Монографія.- Дніпро: НГУ, 2016. – 264 с. - 17,3 друк. арк.

3. Вагонова О.Г., Прокопенко В.І. Конкурентоспроможність вітчизняних кар’єрних автосамоскидів Монографія Дніпро: НГУ, 2017. – 255 с. - 17,0 друк. арк.

4. Прокопенко В.І. Соціальна відповідальність гірничо-збагачувальних комбінатів України за використання природних ресурсів / В.І.Прокопенко, О.Г. Вагонова // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія: у 2-х т./ за ред.. Г.Г. Півняка; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т.- Дніпропетровськ: НГУ, 2014.-Т.1.- С. 195-202.

Prokopenko V. Attractive technological and economic aspect of Ukrainian coal production development// V. Prokopenko, A. Vagonova, A. Kyrychenko /Progressive Technologies of coal coalbed methane and Ores Mining .- Taylor & Francis Group London .– 2014.–Р 491 – 497.

Під науковим керівництвом проф. Прокопенка В.І. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 –  економіка і управління підприємствами захистили  дисертації  Кривошеєва А.О., Шаповал В.А., Іщенко М.І., Пілова Д.П., Кириченко А.В., за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування й охорони навколишнього середовища – Кириченко О.О., Терехов Є.В., Тимошенко Л.В.

Голова методичної комісії з державної атестації випускників Національного гірничого університету протягом 1992-2017 рр.

Член Спеціалізованої вченої ради Д 08.080.01 при Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка»;

Заст. голови (до 2016 року), потім член Спеціалізованої вченої ради Д 08.080.02 при Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка».

Член наукових семінарів при спеціалізованих радах із захисту дисертацій.

Тези:

1. Prokopenko V. Attractive technological and economic aspect of Ukrainian coal production development // V. ProkopenkoA. Kyrychenko /United Europ: Futur prospects monograph / ДВНЗ «Національний гірничий університет», Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; за ред. О.І. Амоші .- Д.: НГУ, 2013.- S 176 -189.

2. Прокопенко В.І. Напрями моніторингу природного середовища криворізьких гірничо-збагачувальних комбінатів як об’єктів підвищеного екологічного ризику / В.І. Прокопенко//Форум гірників - 2014: матер. міжнар. конф., 1- 4 жовт. 2014 р., м. Дніпропетровськ.- Д.: ТОВ «ЛізуновПрес», 2014. - Т.1. -  С. 238-245.

3. Prokopenko V., Terehoff E., Shapoval V., Litvinov Y. Technological and economic aspects of the open working development in the mode of land preservation // Scientific reports on resource issues 2016, vol. 1 // TU Berg-akademie Freiberg, International University of Resources. 2016. – P. 469 – 475.

4. Вагонова О.Г. Систематизація показників якості автомобілів, що визначають їхню конкурентоспроможність / О.Г. Вагонова, В.І. Прокопенко // Сучасні тенденції функціонування та розвитку підприємств: загрози і виклики : колективна монографія; за заг.ред. С.Б. Довбні. – Д.: ЛІРА, 2016. – С.132-149.

5. Vagonova O. Scientific Appro achesto the Development of Economic Relations between Lando wners and Mining Companies / G. Pivnyak, O. Vagonova, V. Prokopenko//Advanced Engineering Forum, Vol. 22.- Trans Tech Publications Ltd .– 2017.– Р 1 – 12.

6. Вагонова О.Г, Прокопенко В.І., Волотковська Ю.О. Концептуальні аспекти визначення вартості техногенного родовища корисних копалин / В.І. Прокопенко//Форум гірників - 2017: Матер. міжнар. конф., 4 - 7 жовт. 2017 р.,  Дніпро: НГУ, 2017. - Т.2. -  С. 380 - 388.

Науково-методичне консультування ПП «Будівельно-монтажна компанія-21» (м. Дніпро) (з 2018 р.)

© 2006-2022 Інформація про сайт