Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Болдуєв Михайло Валентинович

Професор кафедри прикладної економіки, підприємництва та публічного управління

Освіта: Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та мінуципального управління», 2005 р., за спеціальністю «економіка підприємства»; магістр з економіки підприємства

Науковий ступінь: Доктор наук з державного управління, 25.00.02 – механізми державного управління, тема: «Формування організаційно-економічного механізму державного регулювання розвитку регіонального АПК», диплом ДД №008252 від 11 квітня 2010 р.,

Вчене звання: професор кафедри обліку і аудиту, атестат 12 ПР № 007561 від 19 січня 2012 р.


Дисципліни: 

 • Підприємництво
 • Моніторинг діяльності підприємств та організацій
 • Екаунтинг
 • Основи публічного управління

Підвищення кваліфікації

 • Запорізька державна інженерна академія, кафедра обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, тема «Сучасні аспекти бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту суб’єкті господарювання в Україні та в зарубіжних країнах», з 26 березня по 26 травня 2018, свідоцтво №52/18 від 29.05.2018

 • Дніпровська міська рада, довідка про проходження підвищення кваліфікації (стажування, 28 березня – 29 вересня 2016 р.
 • Відділ управління інформаційних технологій Дніпровської міської ради, довідка про проходження підвищення кваліфікації (стажування), 25 – 29 вересня 2017 р
 • 11-14 листопада 2019 р. Районна адміністрація по Вознесенському району м. Запоріжжя


Наукові публікації у  виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 • Болдуєв М.В. Удосконалення елементів системи внутрішнього контролю суб’єктів господарювання // Держава та регіони. Серія: Економіка підприємництва. – 2015. – № 3. – С. 75-82.
 • Болдуєв М. В. Методичне забезпечення порядку складання аудиторського висновку про бухгалтерську звітність / М. В. Болдуєв // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - 2016. - № 2. - С. 47-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2016_2_10.
 • Болдуєв М.В. Розвиток методичного забезпечення проведення комп’ютерного аудиту // Держава та регіони. Серія: Економіка підприємництва. – 2016. - № 3. - С. 35-39
 • Болдуєв М. В. Державне регулювання розвитку агропродовольчого комплексу та забезпечення продовольчої безпеки України // Держава та регіони. Серія: Економіка підприємництва. – 2017. – № 1 – С. 21-25
 • Болдуєв М.В. Організаційно-економічні методи державного стимулювання інтеграційних процесів у сільському господарстві на регіональному рівні // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. С. 95-99.
 • Болдуєв М.В. Механізми державної підтримки національного агропродовольчого виробництва та забезпечення продовольчої безпеки України // Нова траєкторія розвитку національної економіки: мікро-, макро- та прикладні аспекти: монографія / за редакцією О.В. Покатаєвої, Г.Ю. Кучерявої. – Запоріжжя: КПУ, 2017. – 452с. – С.100-114
 • Болдуєв М.В. Розвиток фінансових методів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 7. – С. 89 – 92

Монографії:

 • Нова траєкторія розвитку національної економіки: мікро-, макро- та прикладні аспекти [Текст] : монографія / [Аблязова Е. З. та ін.] ; за ред. О. В. Покатаєвої, М. В. Болдуєва, Г. Ю. Кучеревої ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2017. - 451 с.

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

Консультування дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю «Механізми державного управління» у спеціалізованій вченій раді Д 64.707.03, Ортіна Ганна Володимирівна з теми «Державна політика антикризового розвитку реального сектору економіки України».

Керівник наукових тем „Організація й удосконалення механізмів бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту діяльності підприємств, установ, організацій в умовах трансформації економіки України” (номер державної реєстрації 0100U007139), “Функціонування державних систем регулювання економіки, функцій, структур управління на різних рівнях” (номер державної реєстрації 0106U000725).


© 2006-2022 Інформація про сайт