Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Запрошуємо на навчання!
БАКАЛАВР 281


Правила прийому

Публічне управління та адміністрування (освітня програма 2021)


вар 2021_ПЕППУ_Бак_281_А2.jpg

ПРО КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРІВ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Яка сфера професійної діяльності бакалаврів? 

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» відноситься до сфери управління та адміністрування. Це сфера, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ та організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкретному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Яка загальна мета підготовки за спеціальністю? 

Формування активної особистості, професійна підготовка висококваліфікованих, відповідальних кадрів для публічного управління, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів.

Здобута освіта допоможе оволодіти навичками ведення громадського діалогу, пошуку шляхів ефективної взаємодії з громадськістю та засобами масової комунікації, скоординує на реалізацію проектів із впровадження системи електронного урядування в органах державної влади.

Яка роль бакалаврів для розвитку країни (цінність для суспільства, що забезпечить самореалізацію особистості)?    

Сучасний кваліфікований спеціаліст має бути здатним виконувати складні завдання сьогодення. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є впровадження в навчальний процес системи поетапної практичної підготовки майбутніх публічних управлінців із послідовним нарощуванням рівня професійних знань та практичних навичок.

Метою вивчення публічного управління є оволодіння теоретичними знаннями з питань публічного управління та адміністрування й набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування компетентностей, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб’єкта публічного адміністрування, у тому числі для органів державної влади і місцевого самоврядування.

Як відбувається навчання? 

Навчання відповідає спеціальності, але зміст підготовки бакалаврів та розподіл часу на вивчення окремих дисциплін конкретизується освітньою програмою випускової кафедри.

Стратегія навчання:

 • Широке застосування активних форм навчання, тренінгів з командною роботою, технічних засобів навчання, комп'ютерної техніки, мережі ІНТЕРНЕТ;
 • Поглиблене вивчення іноземної мови з використанням провідних закордонних підручників і методик, надання можливості спілкування з носіями мови - закордонними фахівцями;
 • Надання можливостей для здобуття добрих навичок управлінської культури та ділового спілкування і комунікацій, риторики і підготовки публічного виступу, ведення переговорів, розв'язання конфліктів, ділового етикету;
 • Забезпечення контактів з майбутніми потенційними роботодавцями;
 • Можливості після отримання диплома бакалавра продовжити освіту в магістратурі.

Які можна отримати основні професійні знання? 

Основні професійні вміння:
 • Оцінювати та аналізувати вплив управлінських рішень у публічній сфері на суспільні процеси: зайнятість, безробіття, темпи економічних змін, інфляцію, доходи тощо.
 • Організовувати діяльність служб органу публічного управління та адміністрування, розробляти прогнозні та програмні документи економічного і соціального розвитку.
 • Контролювати своєчасність і якість виконання поставлених завдань, ступінь реалізації стратегії розвитку об’єкта управління, впровадження сучасних методів діяльності органу публічної влади, дотримання законності і етики управління.
 • Організовувати діяльність органів публічного управління та організацій різних форм власності.
 • Організувати систему е-документообігу в організації.
Які особливості практичної підготовки до майбутньої діяльності?

Зустрічі з експертами-практиками в університеті (під час аудиторних занять з навчальних дисциплін або окремих семінарів-тренінгів).
Бази практик
 • Національне агентство України з питань державної служби;
 • Комітети Верховної Ради України;
 • Дніпропетровська обласна державна адміністрація;
 • Районні державні адміністрації;
 • Дніпропетровська обласна рада;
 • Дніпровська міська рада;
 • Міські, районні, селищні ради Дніпропетровської області;
 • Дніпропетровська обласна асоціація органів місцевого самоврядування
 • Головне управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області;
 • Головне управління статистики у Дніпропетровській області;
 • Малопольська школа публічного адміністрування Краківського економічного університету ( Польща);
 • Комунальні підприємства та об'єднані територіальні громади;
 • Громадські організації.
Ким працюють випускники спеціальності (які обіймають посади)?

Після отримання диплома бакалавра зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» наші випускники зможуть працювати на таких посадах:
 • спеціаліст із зв’язків з громадськістю;
 • спеціаліст міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади;
 • керівник та співробітник різних рівнів управління громадських організацій, бюджетних установ, фондів;
 • спеціаліст з державних закупівель;
 • державний соціальний інспектор;
 • інспектор з кадрів;
 • адміністративний секретар;
 • організатор діловодства;
 • секретар комітету організації (установи);
 • секретар органу самоорганізації населення;
 • спеціаліст відділу сільської, міської, обласної ради;
 • спеціаліст відділу державної адміністрації;
 • помічник депутата;
 • помічник, референт керівника підприємства (установи, організації);
 • інструктор з основної діяльності, з організаційної роботи;
 • інспектор з контролю за виконанням доручень тощо.


Загалом, бакалаври публічного управління можуть професійно реалізувати себе як:
 • менеджери та керівники середньої ланки в органах місцевого самоврядування, територіальних підрозділах органів виконавчої влади, помічники депутатів, депутати;
 • менеджери сервісних центрів надання адміністративних послуг;
 • адміністратори, менеджери, консультанти, помічники керівників громадських об'єднань, політичних організацій та приватних підприємств;
 • PR- менеджери, GR- менеджери;
 • менеджери проєктів різних рівнів.
Які можливості навчання за кордоном?

Створення можливостей для здобуття навичок написання індивідуальних проектів під гранти благодійних фондів з метою забезпечення стажування та продовження навчання за кордоном:
 • Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів;
 • Конкурси в Рамках програми Horizon 2020;
 • Програма Європейського Союзу Erasmus+ тощо.

 
© 2006-2023 Інформація про сайт