Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Litvinov.JPG

ЛІТВІНОВ ЮРІЙ ІГОРЕВИЧ, асистент.

 

У 2004 році закінчив з відзнакою Національний гірничий університет та отримав кваліфікацію гірничого інженера за спеціальністю «Розробка родовищ корисних копалин». Після закінчення аспірантури при кафедрі прикладної економіки і по теперішній час працює асистентом цієї кафедри. За час роботи закінчив з відзнакою другу вищу освіту за спеціальністю "Адміністративний менеджмент" та здобув кваліфікацію менеджера з адміністрування (освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"). Має понад 18 наукових праць.   

 


Наукові інтереси: Раціональне природо та надрокористування при видобутку корисних копалин. Вибір та обґрунтування методичних підходів до побудови технології відкритої розробки рудного пласту за умови більш повної засипки виробленого простору, поліпшення умов рекультиваційних робіт та зниження витрат на транспортування розкривних порід у відвал.  Обґрунтування та створення доцільних форм техногенного рельєфу земельних ресурсів для їх подальшого народногосподарського використання шляхом удосконалення технології розкривних та відвальних робіт при відпрацюванні родовища.

ORCID iD 0000-0002-1801-6719    

Основні публікації:

1.  Прокопенко В.І.  Підвищення ефективності без транспортної схеми розробки надрудного уступу на марганцевих кар’єрах.  Прокопенко В.І., Літвінов Ю.І. //   Науковий вісник НГУ. 2007. №9.

2. Прокопенко В.І.  Технологія відкритої розробки в зоні приконтурної ділянки з малою потужністю рудного пласта. Прокопенко В.І., Літвінов Ю.І. //  Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля., 2009. 

3. Мормуль Т.Н.,  Литвинов Ю.И. Развитие технологических схем  горных работ для сокращения остаточного выработанного пространства карьера. Науковий вісник НГУ. - 2011. - №5.

4. Прокопенко В.И., Мормуль Т.Н.,  Литвинов Ю.И. Развитие технологических схем открытой разработки горизонтальных месторождений с целью землесбережения. Екологія і прородокористування: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ  2012. – Вип. 15.

5.  Мормуль Т.Н.  Выбор землесберегающей технологии вскрытия и системы разработки месторождений в зависимости от их формы и размеров / Т. Н. Мормуль, Ю. И. Литвинов // Екологія і природокористування - 2013. - Вип. 17. - С. 145-151.

6. Мормуль Т.М., Літвінов Ю.І. Обґрунтування методичних підходів до вибору землезберігаючих технологій відпрацювання горизонтальних родовищ. / Т.М. Мормуль, Ю.І. Літвінов // Вісник Житомирського державного технологічного університету - 2015. - №3. - 124-129.

7. Litvinov Yu. Improving the technology of working the benches of overburden rocks on the non- transport development scheme, Metallurgical and Mining Industry, 2016, No2 p.p. 162-166.  

8.  Літвінов Ю.І. Технологічні засади розробки горизонтального родовища при внутрішньому розміщенні тимчасових траншей / Ю.І. Літвінов // Геотехническая механика: межвед. сб. научн. трудов / ИГТМ НАН Украины. – Днепропетровск, 2016. – Вып. 126. – C. 81-91. 

9. Prokopenko V., Terehoff E., Shapoval V., Litvinov Y. Technological and economic aspects of the open working development in the mode of land preservation  // Scientific reports on resource issues 2016, vol. 1 // TU Bergakademie Freiberg, International University of Resources. 2016. – P. 469 – 475.

10. Терехов Є.В. Обґрунтування шляхів підвищення ефективності землезбереження як фактору забезпечення інвестиційної привабливості техногенних земель / Є.В. Терехов, Ю.І. Літвінов // Науковий журнал Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2016 . – №4. –  C. 126-133.

11. Prokopenko V.I. Environmental oriented imperative of developing the opening technology and excavation of horizontal fields // V.I. Prokopenko, Yu. I. Litvinov // Scientific Bulletin of National Mining University. - 2017. - №2. - С. 51-57.


Отримані патенти:

1. Пат. № UA 109862 C2, МКП Е21С 41/26. Спосіб розробки уступів розкривних порід при видобутку горизонтального пласта корисної копалини. В.І. Прокопенко, М.М. Весел, Ю.І. Літвінов. Заявник і патентовласник; Державний ВНЗ "НГУ" . - a201411398, заявл. 20.10.14; опубл. 12.10.15, Бюл. №19.

2. Пат. № UA 112027 C2, МКП Е21С 41/26. Спосіб відкритої розробки горизонтального родовища.  В.І. Прокопенко, М.М. Весел, Ю.І. Літвінов.  Заявник і патентовласник:  Державний ВНЗ "НГУ" . - a201504030, заявл. 27.04.15; опубл. 11.07.16, Бюл. №13. 

3. Пат № UA 113466 C2, МКП Е21С 41/26. Спосіб відкритої розробки родовищ корисних копалин. В.І. Прокопенко, Ю.І. Літвінов.  Заявник і патентовласник:  Державний ВНЗ "НГУ" . - a201508499, заявл. 11.04.16; опубл. 25.01.17, Бюл. №2.


                                 Сторінка у Google Scholar

 

Конференції:

1.  Прокопенко В.І., Мормуль Т.М., Літвінов Ю.І., Терехов Є.В.  Про технолого-економічне забезпечення охорони природних ресурсів при відкритій розробці горизонтальних родовищ.  Зб. мат. міжнародної конференції “Форум гірників-2009”. – Дніпропетровськ: Вид-во РВК НГУ, 2009. – Том «Відкриті гірничі роботи». – С. 106-117.

 2.  Літвінов Ю.І.  Чинники професійного розвитку держслужбовців в контексті мотивації їх діяльності.  Становлення публічного адміністрування в Україні: матер. Всеукр. міжвуз. конф. студентів та молодих вчених / за заг. ред. А.В. Решетніченко. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – С.60–64. 

3. Шаповал В.А., Літвінов Ю.І.  До питання маркетингу освітніх послуг в магістратурі напряму “Специфічні категорії” Система суб’єктів інноваційної моделі вищої освіти.  Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Кадрове забезпечення гірничо-металургійного комплексу України» (Дніпропетровськ, 12-13 травня 2011 р.). – Д: Національний гірничий університет, 2011. – С. 195-197.    

4. Шаповал В.А., Літвінов Ю.І. Екологічні аспекти в тривалості життєвого циклу гірничо-збагачувального комбінату. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми і перспективи ін­новаційного розвитку економіки України" (2-4 червня 2011 р., м. Дніпропетровськ). – Д: Національний гірничий університет, 2011. – Т.1. – С. 191-193.   

5. Літвінов Ю.І. Підвищення ефективності управління персоналом при збільшенні обсягів виробництва марганцевого концентрату. Матеріали V Міжвузівської науково-практичної конференції студентів, молодих вчених та спеціалістів «Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики» (Кривий Ріг, 20 травня 2011 р.). Вип. 5. – Кривий Ріг: Видавництво «Діонис»,  2011.- С.132-133. 

6. Шаповал В.А., Літвінов Ю.І.  Проектне підґрунтя життєвого циклу гірничо-збагачувального підприємства. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти становлення та розвитку конкурентоспроможної економіки” (25 листопаду 2011 р.). Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2011. –  С. 73-75

7. Літвінов Ю.І. Створення природоохоронних технологій видобутку корисних копалин, як шлях до реабілітації порушених гірничими роботами територій. ІІІ Міжнар. наук.-прак. конф. "Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи та суспільства". 2016. м. Тернопіль.

8. Літвінов Ю.І. Прийняття еколого-орієнтованих рішень в аспекті розвитку землезберігаючих технологій при відкритих гірничих розробках. Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів. 2016. м. Житомир.

9. Літвінов Ю.І. Еколого-орієнтований імператив як напрям  безпечного ведення видобувних робіт. ХІII Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”. м. Житомир, 15 березня 2017 року. 

10. Літвінов Ю.І. Технологічний взаємозв’язок способу розкриття  та системи розробки родовища як чинник обмеженого  використання природних ресурсів. Міжнародний науковий сімпозіум «Неділя еколога–2017». м. Кам'янське.  10-13 квітня 2017. 

© 2006-2018 Інформація про сайт