Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

                          Про кафедру прикладної економіки  

 Сучасна освіта розширює обрії життя, надихає і створює можливості особистісного розвитку людини. Тому вибір професії і університету, де вона здобуватиметься, є надзвичайно складним і відповідальним завданням кожного. На сьогодні саме Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» надає технічну освіту на рівні, який відносить його до провідних ВУЗів країни і розкриває перед випускниками багато можливостей професійного становлення. Проте нинішні умови діяльності інженера, ким би він не був за фахом – гірником, геологом, шахтобудівником, екологом тощо вимагають опанування не тільки технологій відповідного виробництва, але й знань щодо економіки раціонального використання його природно-ресурсного потенціалу, без збереження та розвитку якого неможливе впровадження ефективних технічних рішень.  
    Межі зростання економіки країни, регіону, підприємства визначаються обмеженістю та характером використання їх природних ресурсів, що актуалізує потребу побудови цілісної системи взаємодії економічної, екологічної та ресурсної складових розвитку природи і суспільства. Відповідно до цього, відчуваючи сучасні тенденції формування висококваліфікованих фахівців з інженерною освітою, у Національному гірничому університеті на базі кафедри прикладної економіки є можливим отримати другу вищу освіту за спеціальністю «Економіка довкілля та природних ресурсів» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на підставі диплому бакалавра, спеціаліста або магістра (напрям підготовки - «Специфічні категорії»). Навчання здійснюється не тільки за денною, але й заочною та вечірньою формами. Викладання суто професійних дисциплін дозволяє здійснювати підготовку магістрів за півтора роки. На кафедрі прикладної економіки створені усі умови для повноцінного навчання: розвинута наукова, навчально-методична бази, успішно працює колектив досвідчених викладачів. Навчальний процес побудований на засадах стимулювання творчої активності студентів та оволодіння знаннями через наукові пошуки. Студенти задоволені здобутою освітою і з впевненістю дивляться у майбутнє, адже на сьогодні потреба на ринку праці у економістах-екологах в умовах загострення екологічної кризи, перевиснаження природних ресурсів постійно зростає. Випускники кафедри за фахом «економіст з природокористування, дослідник» мають високий рейтинг серед працедавців Придніпровсько-Донецького та інших регіонів України, плідно працюють в обласному держуправлінні охорони навколишнього природного середовища, екологічних інспекціях регіонального та місцевого рівнів, у навчальних та науково-дослідницьких закладах, інженерами, економістами та керівниками підприємств і організацій всіх форм власності, які у своїй виробничій та підприємницькій діяльності використовують природний потенціал, взаємодіють з навколишнім середовищем. Колектив кафедри запрощує на навчання усіх, хто бажає стати фахівцем рівня «магістр» в галузі економічних методів управління якістю довкілля й охорони природних ресурсів, прагне багато знати й вміти, постійно підвищувати кваліфікацію. 
   Також для студентів доступні інші спеціальності напряму «Специфічні категорії»: адміністративний менеджмент; управління інноваційною діяльністю; управління проектами. Навчання може відбуватись за денною, заочною, вечірньою формами навчання та екстерном.

Сучасність.  

Загальні характеристики кафедри:
- кафедра здійснює підготовку магістрів за спеціальностями напряму "Специфічні категорії", а також викладає дисципліни економічного та організаційного змісту студентам технічних спеціальностей Державного ВНЗ "НГУ";
- викладачі займаються науковою роботою, щорічно беруть участь у 8…10 науково-технічних та економічних конференціях;
- кількість викладачів, які мають науковий ступінь, - 75%;
- на кафедрі навчаються щорічно 4…5 аспірантів,1…2 здобувача наукового ступеня;
- займаються науковою роботою 5…8 студентів;
- на кафедрі захищено 10 кандидатських дисертацій;
- щорічно публікується 30…40 наукових праць.

Видання кафедри

Історія.

В 1946 році у Дніпропетровському гірничому інституті була заснована кафедра економіки промисловості на базі якої в 1993 р. було створено чотири економічні кафедри, зокрема кафедру прикладної економіки.

Професорсько-викладацький склад на теперішній час складає - 31 особи, у тому числі 8 професора та 14 доцентів. Кафедра забезпечує економічну підготовку студентів, які навчаються за технічними спеціальностями. Основний напрям діяльності кафедри – проведення навчального процесу на рівні сучасних досягнень економічної науки та практики.

Викладачі кафедри своєчасно доповнюють навчальні дисципліни новими розділами, видають навчальні посібники та монографії, розробляють методичні посібники і вказівки, у тому числі для самостійного опанування теоретичного матеріалу та розв’язання практичних завдань. Викладачі кафедри беруть участь у науково-методичних конференціях та семінарах, що спрямовані на вдосконалення змісту професійної підготовки фахівців, впровадження сучасних форм та методів навчання.

Кафедра має навчально-виробничі зв’язки з об’єднаннями вугільної промисловості, підприємствами Криворізького залізорудного та Нікопольського марганцеворудного басейнів, які надають можливість для перебування студентів на виробничій та переддипломній практиках.ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ за 2011-2012 навч. рік

Навчальна діяльність

Кількість підготовлених магістрів – 83.

На цей час навчається в магістратурі 284 осіб. 

Акредитована спеціальність «Управління проектами».

Підготовлено документи для функціонування Навчально-консультаційного центру у місті Жовті Води, на базі якого у 2011 році розпочата заочна підготовка магістрів за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» (16 студентів), прийнято в магістратуру в 2012 році за цією спеціальністю, а також за спеціальністю «Економіка довкілля і природних ресурсів» 42 особи.

Кадрове забезпечення

Кількість штатних викладачів – 20:

у тому числі доктори наук, професори – 3;

кандидати наук, доценти – 10.

Працюють за сумісництвом:

доктори наук, професори – 2;

доценти, кандидати наук – 3.

Кількість затверджених ВАК кандидатських дисертацій – 3 (Кириченко А.В., Терехов Є.В., Тимошенко Л.В.). Захистила кандидатську дисертацію (2012 рік) – Авдющенко А.С.

Працюють над докторськими дисертаціями доценти кафедри Пілова Д.П. та Шаповал В.А.

Середній вік викладачів становить 51 рік, професорів – 69, доцентів – 41, асистентів – 37 років.

Публікації:

Монографії

1. Приходько В.В. Теорія організації: Навч. посібник. з грифом МОН/ В.В. Приходько, В.І. Прокопенко, І.В. Шереметьєва та ін..; за ред. І.В. Шеремєтьєвої В.І. – Діпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011.- 258 с.

2. Прокопенко В.І. Економіка експлуатації гірничих виробок на вугільних шахтах: Монографія / В.І. Прокопенко, А.В. Кириченко. –Дніпропетровськ: ТОВ «ЛізуновПрес», 2012.- 236 с.

3. Козинець В.П. Маркетинг і управління інноваціями: Навч. посібник / В.П. Козинець, Б.Б. Стелюк, В.А. Шаповал / За ред. проф. В.А. Ткаченка, В.В. Малого. - Дніпропетровськ: IMA-прес, 2011. - 172 с.

Протягом 2011-2012 навч. року науково - педагогічними працівниками та аспірантами кафедри опубліковано 39 статей. Викладачі кафедри брали активну участь (не менш 5 доповідей) у чотирьох науково-практичних конференціях, зроблено 65 доповідей.

Наукова діяльність

Стосовно гірничодобувних регіонів України і, передусім, Придніпровського регіону кафедра прикладної економіки проводить наукові дослідження:

ГП – 448 «Дослідження та розробка технологій ефективного та екологічного освоєння природних ресурсів при відкритій розробці родовищ» (спільно з проф. Гумеником І.Л., участь кафедри – 20 тис. грн. на рік по зарплаті);

ГП – 456 «Наукова розробка технологічних, управлінських рішень, норма-тивних матеріалів та системи гірничо-екологічного моніторингу щодо природоохоронної експлуатації родовищ корисних копалин, розміщення гірничодобувних і переробних підприємств та утилізації відходів вироб-ництва» (спільно з проф. Симоненком В.І., участь кафедри – 50 тис. грн. на рік по заробітній платі).

Щорічно кафедра прикладної економіки приймає 1-2 аспірантів з відривом або без відриву від виробництва. Здійснюють наукове керівництво дисер-таційними роботами проф. Прокопенко В.І., проф. Кожевников А.О. та проф. Ерперт О.М. На цей час в аспірантурі навчаються дві особи та пра-цюють над дисертаціями три здобувачі.

Студенти магістратури кафедри беруть участь у студентських науково-практичних конференціях НГУ й інших ВНЗ. У 2011-2012 рр. магістрами спільно з викладачами кафедри опубліковано 19 статей у щорічному збірнику матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України” (м. Дніпро-петровськ) та в інших збірниках.

Студ. Тимошенко О.О. (гр. ЕФ – 07 - 3) підготувала конкурсну роботу «Оцінка вартості вкладень позикового капіталу в інноваційну діяльність підприємства». за стипендіальною програмою "Завтра.UA" (кер. проф. Прокопенко В.І.).

Міжнародна діяльність

У 2011-2012 рр. доцент кафедри прикладної економіки Череп А.Ю. тричі проходив наукове стажування в Технічному Університеті "Фрайбер-зька гірнича академія" (м.Фрайберг, ФРН) з метою ознайомлення із закор-донними працями в галузі інноваційних технологій розробки родовищ, а також підготовки магістерських програм для студентів за напрямом "Гірництво" в рамках участі Державного ВНЗ "Національний гірничий університет" у Міжнародному університеті ресурсів.

Викладачі кафедри брали участь у 3-ій міжнародній науково-практичній конференції "Єдина Європа" (м. Мукачево, Україна. 9 доповідей), міжнародній науковій он-лайн конференції "Инновации в создании и управлении бизнесом" (м. Москва, Росія).

За безпосередньої участі ас. кафедри Авдющенко А.С. у 2011 р. отримано позитивне рішення щодо фінансування проекту 516813–TEMPUS–1–2011–1–LT-TEMPUS–JPCR (за програмою ТЕМПУС-4), у складі 17 вищих навчальних закладів, у тому числі НГУ. Також ас. Авдющенко А.С. брала участь у підготовці та реалізації проекту за програмою ЄС «Молодь в дії». Тематика проекту «Креативність молоді з України, Польщі та Угорщини у формуванні інноваційної економіки Європи». Проект був підготовлений координатором з Польщі (Вища банківська школа у Вроцлаві») за участі партнерів з України (Інститут економіки НГУ) та Угорщини (Янос Університет у Будапешті).


.


© 2006-2018 Інформація про сайт