Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Про кафедру прикладної економіки, підприємництва та публічного управління  

Сучасна освіта розширює обрії життя, надихає і створює можливості особистісного розвитку людини. Тому вибір професії і університету, де вона здобуватиметься, є надзвичайно складним і відповідальним завданням кожного. На сьогодні саме НТУ "Дніпровська політехніка" надає технічну освіту на рівні, який відносить його до провідних ВУЗів країни і розкриває перед випускниками багато можливостей професійного становлення. Проте нинішні умови діяльності інженера, ким би він не був за фахом – гірником, геологом, шахтобудівником, екологом тощо вимагають опанування не тільки технологій відповідного виробництва, але й знань щодо економіки раціонального використання його природно-ресурсного потенціалу, без збереження та розвитку якого неможливе впровадження ефективних технічних рішень.   

Межі зростання економіки країни, регіону, підприємства визначаються обмеженістю та характером використання їх природних ресурсів, що актуалізує потребу побудови цілісної системи взаємодії економічної, екологічної та ресурсної складових розвитку природи і суспільства. Відповідно до цього, відчуваючи сучасні тенденції формування висококваліфікованих фахівців з інженерною освітою, у НТУ "Дніпровська політехніка" університеті на базі кафедри прикладної економіки, підприємництва та публічного управління є можливим отримати другу вищу освіту за освітніми програмами. Навчання здійснюється не тільки за денною, але й заочною та вечірньою формами. Викладання суто професійних дисциплін дозволяє здійснювати підготовку магістрів за півтора роки. На кафедрі  створені усі умови для повноцінного навчання: розвинута наукова, навчально-методична бази, успішно працює колектив досвідчених викладачів. Навчальний процес побудований на засадах стимулювання творчої активності студентів та оволодіння знаннями через наукові пошуки. Випускники кафедри за фахом мають високий рейтинг серед працедавців Придніпровсько-Донецького та інших регіонів України, Колектив кафедри запрощує на навчання усіх, хто бажає стати фахівцем рівня «магістр» в галузі економічних методів управління, прагне багато знати й вміти, постійно підвищувати кваліфікацію.  

Сучасність.   

Загальні характеристики кафедри:
- кафедра здійснює підготовку магістрів за освітніми програмами 073 "Менеджмент", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" та 281 "Публічне управління та адміністрування" , а також викладає дисципліни економічного та організаційного змісту студентам технічних спеціальностей НТУ "Дніпровська політехніка";
- викладачі займаються науковою роботою, щорічно беруть участь у 8…10 науково-технічних та економічних конференціях;
- кількість викладачів, які мають науковий ступінь, - 85%;
- на кафедрі навчаються щорічно 2…3 аспіранти,1…2 здобувача наукового ступеня;
- займаються науковою роботою 5…8 студентів;
- на кафедрі захищено 10 кандидатських дисертацій;
- щорічно публікується 30…40 наукових праць.

Видання кафедри

Історія.

В 1946 році у Дніпропетровському гірничому інституті була заснована кафедра економіки промисловості на базі якої в 1993 р. було створено чотири економічні кафедри, зокрема кафедру прикладної економіки.

Професорсько-викладацький склад на теперішній час складає - 31 особи, у тому числі 8 професора та 14 доцентів. Кафедра забезпечує економічну підготовку студентів, які навчаються за технічними спеціальностями. Основний напрям діяльності кафедри – проведення навчального процесу на рівні сучасних досягнень економічної науки та практики.

Викладачі кафедри своєчасно доповнюють навчальні дисципліни новими розділами, видають навчальні посібники, розробляють методичні вказівки, у тому числі для самостійного опанування теоретичного матеріалу та розв’язання практичних завдань. Викладачі кафедри беруть участь у науково-методичних конференціях та семінарах, що спрямовані на вдосконалення змісту професійної підготовки фахівців, впровадження сучасних форм та методів навчання.

Кафедра має навчально-виробничі зв’язки з об’єднаннями вугільної промисловості, підприємствами Криворізького залізорудного та Нікопольського марганцеворудного басейнів, які надають можливість для перебування студентів на виробничій та переддипломній практиках.

Кадрове забезпечення

Кількість штатних викладачів – 19:
у тому числі доктори наук, професори – 3;
кандидати наук, доценти – 12.
Кількість затверджених ВАК кандидатських дисертацій – 5 (Кириченко А.В., Терехов Є.В., Тимошенко Л.В., Авдющенко А.С., Мормуль Т.М.). 

Працюють над докторськими дисертаціями доценти кафедри Пілова Д.П. та Шаповал В.А.

Наукова діяльність

Стосовно гірничодобувних регіонів України і, передусім, Придніпровського регіону кафедра прикладної економіки проводить наукові дослідження:

ГП – 448 «Дослідження та розробка технологій ефективного та екологічного освоєння природних ресурсів при відкритій розробці родовищ» (спільно з проф. Гумеником І.Л., участь кафедри – 20 тис. грн. на рік по зарплаті);

ГП – 456 «Наукова розробка технологічних, управлінських рішень, норма-тивних матеріалів та системи гірничо-екологічного моніторингу щодо природоохоронної експлуатації родовищ корисних копалин, розміщення гірничодобувних і переробних підприємств та утилізації відходів вироб-ництва» (спільно з проф. Симоненком В.І., участь кафедри – 50 тис. грн. на рік по заробітній платі).

Щорічно кафедра приймає 1-2 аспірантів з відривом або без відриву від виробництва. Здійснюють наукове керівництво дисертаційними роботами проф. Вагонова О.Г. та проф. Прокопенко В.І


© 2006-2019 Інформація про сайт