Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Шаповал.pngШАПОВАЛ ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ, доцент, кандидат економічних наук.

 

Закінчив економічу кандидатську дисертацію за темою "Підвищення ефективності використання основних фондів гірничо-збагачувальних підприємств шляхом диверсифікації виробництва". З вересня 2000 р. – асистент, з жовтня 2004 р. – доцент кафедри прикладної економіки. Має понад 40 наукових праць та 4 навчально-методичні розробки. Після захисту кандидатської дисертації опубліковані 25 робіт.

 

Публікації:  

2011 рік

1. Козинець В.П., Стелюк Б.Б., Шаповал В.А. «Маркетинг і управління інноваціями». - Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2011. – 172 с. - Режим доступу: http://pe.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/institutes_faculties/IE/FM/Department_AE/books,%20articles/%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB.pdf (зміст, вступ)

2. Малецький М.О., Шаповал В.А., Джур О.Г. Модель інноваційно-інвестиційного менеджменту в умовах конкуренції / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України" (2-4 червня 2011 р., м. Дніпропетровськ). – Д: Національний гірничий університет, 2011. – Т.2. – С. 34- 36.

3. Назарко Н.О., Шаповал В.А. Управління охороною праці як чинник економічних результатів гірничо-збагачувального комбінату / Збірник наукових праць ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності (Жовті Води, 7-8 квітня 2011 р.). - Д.: Біла К.О., 2011. - Т.3 (Управління персоналом та економіка праці). - С. 70- 73.

4. Прокопенко В.І., Шаповал В.А. Дифузія організаційних культур як спосіб формування ментального простору інноваційних проектів в сфері вищої освіти / Тези доповідей VIII міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Управління програмами приватно-державного партнерства з метою стабілізації розвитку України (Київ, 19-20 травня 2011 р). – К: КНУБА, 2011. – 173-174.

5. Прокопенко В.І., Шаповал В.А. Проектно-орієнтовне управління інноваційною діяльністю вугледобувних підприємств // Збірник наукових праць з економіки «Прометей». - Донецьк: Юго-Восток, 2011. – Вип. 3 (36). - С.100-104. 

6. Прокопенко В.І., Шаповал В.А. Система суб’єктів інноваційної моделі вищої освіти / Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Кадрове забезпечення гірничо-металургійного комплексу України» (Дніпропетровськ, 12-13 травня 2011 р.). – Д: Національний гірничий університет, 2011. – С. 109-111.

7. Теорія організації [Текст]: навч. посібник / В.В. Приходько, В.І. Прокопенко, В.В. Малий, І.В. Шереметьева, Ю.О. Шабанова, В.А. Шаповал, Л.Л. Кармазіна; за ред. І.В. Шереметьєвої. - Д.: Національний гірничий університет, 2011.-258 с. - Режим доступу: http://pe.nmu.org.ua/ua/books,%20articles/ (титул, анотація).

8. Шаповал В.А. Мінерально-сировинні імперативи підприємницької діяльності з марганцеворудного виробництва при доопрацюванні кар’єрів / В.А. Шаповал / Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Форум гірників – 2011» (Дніпропетровськ, 12 – 15 жовтня 2011р.). - Дніпропетровськ: РВК ДВНЗ «НГУ».

9. Шаповал В.А. Управління гірничо-збагачувальними комбінатами при доопрацюванні марганцеворудних кар’єрів // Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів” (8-11 листопада 2011р., м. Дніпропетровськ)

10. Шаповал В.А., Калініченко Д.В. Теоретичні засади управління конкурентоспроможністю персоналу підприємства / Збірник наукових праць ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності (Жовті Води, 7-8 квітня 2011 р.). - Д.: Біла К.О., 2011. Т.3 (Управління персоналом та економіка праці). - С.91 - 93.

11. Шаповал В.А., Літвінов Ю.І. До питання маркетингу освітніх послуг в магістратурі напряму “Специфічні категорії” Система суб’єктів інноваційної моделі вищої освіти / Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Кадрове забезпечення гірничо-металургійного комплексу України» (Дніпропетровськ, 12-13 травня 2011 р.). – Д: Національний гірничий університет, 2011. – С. 195-197.

12. Шаповал В.А., Літвінов Ю.І. Екологічні аспекти в тривалості життєвого циклу гірничо-збагачувального комбінату / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України" (2-4 червня 2011 р., м. Дніпропетровськ). – Д: Національний гірничий університет, 2011. – Т.1. – С. 191-193.

13. Шаповал В.А., Літвінов Ю.І. Проектне підґрунтя життєвого циклу гірничо-збагачувального підприємства // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти становлення та розвитку конкурентоспроможної економіки” (25 листопаду 2011 р.). - Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2011. – С. 73-75.

14. Шаповал В.А., Прокопенко В.І. Проектно-орієнтовна інноваційна діяльність вугледобувних підприємств / Матеріали 7-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Управління проектами: стан та перспективи» (Миколаїв, 20-23 вересня 2011 р.). - Миколаїв: НУК, 2011. - С. 368 - 371. 

15. Шаповал В.А., Смоляков Д.О. Кадрове забезпечення будівельних підприємств регіону персоналом основних робітничих спеціальностей / Матеріали V Міжвузівської науково-практичної конференції студентів, молодих вчених та спеціалістів «Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики» (Кривий Ріг, 20 травня 2011 р.). Вип. 5. – Кривий Ріг: Видавництво «Діонис» (ФО-П Чернявський Д.О.), 2011. – С.42-43.

16. Шаповал В.А., Чернова І.С. Концепція антрепренерства в управлінні персоналом комерційного банку / Наукова весна – 2011: Матеріали II науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпропетровськ, 25 березня 2010 р.). – Д.: ДВНЗ НГУ, 2011. - С.386 - 387.

2012 рік

1. Shapoval V., Litvinov Y., Gorpinich O., Nykytiuk O. Strategies of mining and processing enterprises in the context of globalization and transition to sustainable development // Єдина Європа: нові виклики : Монографія = United Europe: new challenges : Monograph / Національний гірничий університет, Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; наук. ред. О.І. Амоша. — Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2012.

2. Малецький М.О., Шаповал В.А., Джур О.Г. Проектні засади інноваційного менеджменту гірничо-металургійного та енергетичного комплексів // Металлургическая и горнорудная промышленность.  - Д., 2012. - № 1 (272). – С. 109-111. 

3. Шаповал В.А., Андреюк Д.С. До питання управління основними засобами марганцеворудних гірничо-збагачувальних підприємств // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції "Ресурсне забезпечення діяльності підприємств: персонал, основні засоби, оборотні, нематеріальні та фінансові активи" (25-27 квітня 2012 р., м. Дніпропетровськ). – Д: Національний гірничий університет, 2012. – С. 83-85.


© 2006-2018 Інформація про сайт