Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Прокопенко.png

Прокопенко В.І. закінчив у 1965 році Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальністю "Відкрита розробка родовищ корисних копалин". Захистив дисертацію "Теорія та засоби забезпечення надійної роботи гірничо-транспортних комплексів в глибоких кар’єрах" на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (1988 рік). В дисертації була розроблена теорія планування й управління обсягами залізорудної продукції та витратами гірничо-збагачувальних комбінатів на її виробництво в умовах змінного попиту ринку металургійної сировини. Ці результати дослідження слугують методичними засадами магістерських робіт за спеціальністю "«Економіка довкілля і природних ресурсів», які виконуються стосовно підприємств з видобування й перероблення корисних копалин. Проходив наукове стажування у Фрайберзький гірничій академії. Захистив кандидатську (1970 р.) і докторську дисертації (1988 р.).  

Як відомий в Україні вчений в області економіки природокористування та технології виробничих процесів на гірничодобувних підприємствах, проф. Прокопенко В.І. є членом спеціалізованої вченої ради Д 08.080.01 із захисту докторських дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 08.080.02 із захисту докторських дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

Опублікував особисто, а також у співавторстві з учнями 340 наукових праць. За 2008-2012 рр. опублікував більш як 50 наукових та навчально-методичних праць в області підготовки фахівців з урахуванням сучасних вимог до управлінської діяльності, економіки гірничодобувних підприємств, управління їх інноваційною діяльністю.  Має 20 авторських свідоцтв та 2 патенти на винаходи. Член-кореспондент Академії гірничих наук України.  

Саме стосовно гірничодобувних регіонів України і, передусім, Придніпровського регіону, кафедра прикладної економіки проводить наукові дослідження. Аспіранти й викладачі, а також студенти кафедри під науковим керівництвом проф. Прокопенка В.І. виконують дослідження за темами: ГП-448 «Дослідження та розробка технологій ефективного та екологічного освоєння природних ресурсів при відкритій розробці родовищ»; ГП-456 «Наукова розробка технологічних, управлінських рішень, нормативних матеріалів та системи гірничо-екологічного моніторингу щодо природоохоронної експлуатації родовищ корисних копалин, розміщення гірничодобувних і переробних підприємств та утилізації відходів виробництва».

Аспіранти й викладачі, а також студенти кафедри під науковим керівництвом проф. Прокопенка В.І. виконують дослідження за темами: ГП–431 Удосконалення системи ресурсозбереження при розробці родовищ корисних копалин в умовах розвитку ринку землі (спільно з кафедрою менеджменту виробничої сфери - проф. Паршіна О.А.), ГП-448 «Дослідження та розробка технологій ефективного та екологічного освоєння природних ресурсів при відкритій розробці родовищ»; ГП-456 «Наукова розробка технологічних, управлінських рішень, нормативних матеріалів та системи гірничо-екологічного моніторингу щодо природоохоронної експлуатації родовищ корисних копалин, розміщення гірничодобувних і переробних підприємств та утилізації відходів виробництва», ГП-460 «Розвиток теорії раціонального надрокористування для забезпечення сталого функціонування техноекосистем гірничовидобувних регіонів та охорони навколишнього середовища» (спільно з кафедрою відкритих гірничих робіт - проф. Гуменюком І.Л.). На базі перелічених, а також інших науково-дослідних робіт, виконаних кафедрою, проводиться підготовка кандидатів наук.

Напрямки наукової діяльності: економіка, організація та технологія відкритої розробки родовищ; надійність роботи комплексів устаткування в кар’єрах; відновлення земельних ресурсів при гірничих розробках; реструктуризація та диверсифікація гірничо-збагачувального виробництва; інноваційна діяльність гірничодобувних підприємств.

            Навчальні дисципліни: Методологія наукових досліджень.  

Під науковим керівництвом проф. Прокопенка В.І. захищені кандидатські дисертації:

– за спеціальністю «Економіка охорони навколишнього середовища і природних ресурсів»

Кириченко О.О. – Шляхи зниження збитковості відтворення земельних ресурсів, використаних марганцевими кар’єрами

Тимошенко Л.В. – Економічна ефективність екологізації виробничих процесів на відкритих і підземних розробках залізорудних родовищ

Терехов Є.В. – Удосконалення механізму ціноутворення земель техногенного походження (в умовах відкритої розробки родовища

– за спеціальністю – Економіка та управління підприємствами на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук захистили дисертації Кривошеєва А.О., Шаповал В.А., Кириченко А.В., Пілова Д.П., Іщенко М.І.

– за спеціальністю – Економіка підприємства і організація виробництва  на здобуття  наукового ступеня кандидата технічних наук захистили дисертації Кириєнко І.С., Постоловський В.В., Добринін О.Є., Курашов С.В..

 

Видано монографій:

1. Прокопенко В.І., Кривошеева А.А. Экономическая оценка потерь рудного сырья.- 2001.- 212 стр.

2. Прокопенко В.І., Фененко В.І., Кириченко О.О. Технологія і економіка гірничого землекористування. - 2006.- 268 с.

3. Прокопенко В.І., Терехов Є.В. Ціноутворення земель техногенного походження.- 2010.- 231 с.

4. Прокопенко В.І., Кириченко А.В. Економіка експлуатації гірничих виробок на вугільних шахтах. - 2012 - 236 стр.

Список наукових та навчально-методичних праць за звітний період

 1. Прокопенко В.І.,   В.Я.Кириченко, А.В.Кириченко.  Економічна доцільність впровадження інноваційного кріплення на шахтах // Уголь Украины. – 2011. - №3.- С. 18-22.

2.  Прокопенко В.І., Мормуль Т.М.  Розвиток критеріїв оцінки ефективності землезбереження на відкритих розробках родовищ // Вісник НТТУ “КПІ”. Серія “Гірництво”: Зб. Наук. праць. – К.: НТТУ “КПІ”.– 2011.

3.  Прокопенко В.И., Кириченко А.В.  Экономическая целесообразность применения инновационного крепления горных выработок в угольных шахтах // Горный информационно-аналитический бюлетень – 2012. – №8.

4. Прокопенко В.І.,  Мормуль Т.Н., Литвинов Ю.И. Развитие технологических схем открытой разработки горизонтальных месторождений с целью землесбережения // Екологія і прородокористування: Збірник наукових праць - Дніпропетровськ 2011. – Вип. 15.

5. Прокопенко В.І., Шаповал В.А.  Проектно-орієнтовне управління інноваційною діяльністю вугледобувних підприємств // Збірник наукових праць з економіки «Прометей». - Донецьк: Юго-Восток, 2011. –  Вип. 3 (36).- С. 100-104.

6. Прокопенко В.І., Кириченко А.В.  Обґрунтування привабливості впровадження вітчизняних засобів кріплення гірничих виробок на вугільних шахтах // Уголь Украины. – 2012

7.    Прокопенко В.И., А.М. Ерперт, Д.В. Гречищева. Имитационное моделирование финансовых потоков в кредитном союзе //  Збірник наукових праць з економіки «Прометей». - Донецьк: Юго-Восток, 2012. – Вип. 3 (40). - С.40-45.    

       9.       

Environmental and economic efficiency assessment of reclamation of land disturbed by open-pit mining

стаття в колективній монографії

United Europe: prospects of development: Monograph / НГУ, Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; наук. ред. О.І. Амоша. – Дніпропетровськ: НГУ, 2012.

 

T. Mormul

    10.    

Имитационное моделирование финансовых потоков в кредитном союзе

фахова стаття

Збірник наукових праць з економіки «Прометей». - Донецьк: Юго-Восток, 2012. –  Вип. 3 (40). - С.40-45.

 

А.М. Ерперт, Д.В.  Гречищева

    11.    

Оцінка надійності експлуатації інноваційного кріплення гірничих виробок у вугільних шахтах

стаття

Матеріали V Міжн. науково-практич. кон-ції (Дн-ськ, 02 – 08.10.11 р.). – Дн-ськ, НГУ, 2011. – С. 262 – 270.

9 с.

Кириченко В.Я., Кириченко А.В.

    12.    

Технологические решения по управлению параметрами остаточного выработанного пространства карьера в аспекте землесбережения

стаття

Матер. 6-ої міжнар. наук. - практ. конф. Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів, (Дніпропетровськ 2011 р.) / ІППЕ НАН України. - Дніпропетровськ: ІППЕ НАН, 2011.

 

Мормуль Т.Н.

    13.    

Разработка и реализация ІТ-стратегии промышленных предприятий

тези

Тези доповідей VIII міжнар. конф. «Управління проектами у розвитку суспільства».  – К.: КНУБА, 2011. – С. 170-173.

3 с.

Гордєєва І.О.

    14.    

Развитие технологических схем вскрытия и разработки горизонтальных месторождений с целью землесбережения

стаття

Матер. міжнар. наук. практ. конф. [“Форум гірників  2012”], (Дніпропетровськ 2012 р.) / Національний гірничий університет. - Дніпропетровськ: НГУ, 2012.

 

 

    15.    

Проектно-орієнтовна інноваційна діяльність вугледобувних підприємств

тези

Матер. 7-ої Міжнар.  наук.-практ. конф. «Управління проектами: стан та перспективи» (Миколаїв, 20-23 вересня 2011 р.). - Миколаїв: НУК, 2011. - С. 368-371.

4 с.

Шаповал В.А.

    16.    

Мотивация угольных шахт по внедрению инновационной модели развития основных средств производства

тези

Междунар. науч. конф. «Инновации в условиях кризиса»: РУДН. Москва, 2-4 ноября 2011 г. – Москва, 2011 – С.132-139.

 

Прокопенко В.І., Овчинникова Т.В.

    17.    

Аналіз та систематизація показників, що визначають конкурентоспроможність кар’єрних автосамоскидів

тези

Матеріали Міжнар. наук. практ. конф. [“Форум гірників  2012”], (Дніпропетровськ 2012 р.) / Національний гірничий університет. - Дніпропетровськ: НГУ, 2012.

 

Л.А. Бондаренко

ІІІ.  Навчально-методичні роботи

    18.    

Теорія організації

навчальний посібник

Д.: Національний гірничий університет, 2011.

258 с.

В.В. Приходько, В.І. Прокопенко, І.В. Шереметьєва

 

 © 2006-2018 Інформація про сайт