Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Магістерська програма «Управління інноваційною діяльністю» передбачає поглиблені знання щодо комплексного управління інноваційними організаціями та підприємствами різних галузей. Магістр з управління інноваційною діяльністю – це передовсім професійний управлінець, який забезпечує розвиток організації за рахунок розробки та впровадження інновацій, а також творча особистість, спроможна генерувати нові ідеї та організовувати їх реалізацію.

Перевагами випускників магістерської програми є вміння розробляти та впроваджувати інноваційно-інвестиційні проекти і програми, формувати проектні команди, працювати з об’єктами інтелектуальної власності  щодо їх капіталізації у реальному і віртуальному просторі, використовувати інформаційні системи та економіко-математичні методи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо розвитку підприємств.

Основними напрямами діяльності випускників будуть управлінська, організаційна, мотиваційна, контрольна, маркетингова, зовнішньоекономічна, інформаційно-аналітична, технологічна, дослідницька, координаційно-інтеграційна, освітньо-методична робота.

Особливостіпрограми:

 • Формування професійних знань та компетенцій в управлінні інноваційноюдіяльністю та інноваційним розвиткомпідприємства;
 • Вивчення процессу створення і просування нового продукту на ринок із застосуванням новітніх інформаційних технологій в управлінні інноваційною діяльністю;
 • Ведення інноваційної діяльності з урахуванням охорони та захисту об'єктів інтелектуальної власності, атестацією та сертифікацією новоїпродукції відповідно до міжнародних стандартів серії ISO-9000;
 • Отримання знань з розробки та вибору інноваційної стратегії для підприємства;
 • Набуття практичних навичок з управління різними типами інновацій;
 • Оволодіння знаннями з інноваційних ризиків, розрахунок та оцінка інвестицій.

Випускники магістерської програми можуть працювати на посадах керівників і фахівців проектів і програм, відділів інформаційно-аналітичного забезпечення, консультантів із забезпечення ефективності діяльності підприємств, їх розвитку у тактичному та стратегічному періодах, керівників відділу зв’язків з громадськістю, займати керівні посади в органах держаного, регіонального управління та місцевого самоврядування для комерціалізації результатів інноваційної діяльності.

Наші випускники можуть:

 • розробляти інноваційні стратегії, концепцію інноваційних проектів та визначати напрямки розвитку організації з метою забезпечення її конкурентоспроможності;
 • планувати, прогнозувати та контролювати всі етапи інвестиційних проектів;
 • шукати та вивчати стратегічних партнерів та інвесторів, проводити маркетингові дослідження інновацій, і також просувати нові технології на ринку;
 • здійснювати консультаційні послуги в галузі менеджменту інновацій;
 • організовувати венчурний бізнес та налагоджувати післяпродажний сервіс нового продукту;
 • оцінювати вартість об'єктів інтелектуальної власності та організовувати її захист;
 • прогнозувати попит, розширювати ринки збуту продукції та контролювати якість виконання всіх бізнес-процесів;
 •  вивчати конкурентів та конкурентоспроможність в цілому;
 • створювати креативні команди для роботи над інноваційними проектами, розробляти системи мотивації та проводити навчання персоналу;
 • вести наукову та просвітницьку діяльність.

Випускник може обіймати такі первинні посади:

 •  керівник підприємства
 • завідувач відділу;
 •  завідувач сектору;
 •  керівник служби;
 •  керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники;
 • начальник відділу інноваційного розвитку;
 • менеджер (управитель) із інноваційної діяльності;
 • менеджер з логістики;
 • менеджер з дослідження ринків і вивченню суспільної думки (PR);
 •  керівник інноваційних проектів і програм;
 • експерт із питань інноваційного розвитку;
 • консультант із питань інноваційного розвитку;
 • фахівець із розробки інноваційного товару;
 • фахівець-аналітик з дослідження ринку інновацій;
 • фахівець інвестиційного фонду;
 • фахівець із венчурної діяльності;
 • помічники керівників підприємств, установ та організацій;
 • викладач вищого навчального закладу.

Під час навчання студенти опановують наступні дисципліни:

 • Корпоративна культура організацій
 • Управління змінами та трансформація бізнесу
 • Інновації в бізнесі
 • Економіка інноваційного підприємства
 • Управління інноваційними проектами
 • Управління ризиками в інноваційній діяльності
 • Трансфер технологій
 • Брендинг в інноваційній діяльності
 • Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства
 • Курсова робота з управління інноваційним розвитком підприємств

 

© 2006-2018 Інформація про сайт