Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Магістерська програма «Управління проектами» скерована на підготовку професійних керівників проектів, здатних ефективно управляти проектами в різних предметних областях в умовах кризи та нестабільності. Діяльність з впровадження проекту пов’язана із невизначеністю та ризиком, тому потребує формування обґрунтованого плану дій, який супроводжується необхідними економічними розрахунками.

Управління проектами має на меті ефективне використання сучасних засобів та інформаційних технологій управління через виконання процесів планування проекту, координації дій учасників при його виконанні, контролю з метою його вчасного завершення для отримання більш ефективних і кращих результатів діяльності підприємств та організацій.

Керівник проекту  організовує та планує роботу підлеглих йому працівників, контролює її своєчасне та якісне виконання;  визначає тип, склад і структуру проектів із залученням системних досліджень; проводить роботу щодо підготовки узгодженого плану виконання розробленого проекту; аналізує загальні ресурси, терміни виконання етапів проекту та координує роботу стосовно змін у проектах.

Компетенції майбутніх фахівців:

□ володіння методами економічного та проектного управління;

розуміння та застосовування міжнародних стандартів проектної діяльності;

здійснення економічного та фінансового аналізу об’єкта проектування, ідентифікація й оцінка ризиків, що супроводжують функціонування проекту;

□ застосування класичних та сучасних методів оцінки ефективності проекту;

надання консультаційних послуг у сфері проектної діяльності, інвестиційної діяльності, проектного фінансування;

оцінювання активів та бізнесу з метою страхування, оподаткування, кредитування тощо;

використання сучасних програмних продуктів проектування бізнесу.

 

Керівник проектів та програм може займати посади директора програми, директора проекту, сертифікованого менеджера проекту, професійного менеджера проекту, практикуючого менеджера проекту.


Основні посади випускників за магістерською програмою:

  керівники підприємств, об'єднань і організацій усіх галузей та сфер національної економіки,

провідні фахівці, економісти та начальники економіко-аналітичних, обліково-економічних та кон'юнктурно-дослідних відділів,

працівники економічних відділів, служб і секторів усіх без винятку підприємницьких та державних організацій і підприємств;

економічні радники, консультанти, помічники-референти,

менеджери підприємницьких проектів і програм,

наукові співробітники, викладачі економічних дисциплін вищих та середніх спеціальних закладів;

працівники сфер господарювання, характер діяльності яких пов’язаний з підприємництвом, бізнесом, підприємницькими проектами і програмами. 

Під час навчання студенти опановують наступні дисципліни:

  • Корпоративна культура організацій;
  • Управління змінами та трансформація бізнесу;
  • Планування проектних дій;
  • Виконання проектних дій;
  • Планування та організація проектної діяльності;
  • Курсова робота з планування та організації проектної діяльності;
  • Формування проектної команди;
  • Інноваційно-інвестиційні інструменти проектного менеджменту;
  • Економічне забезпечення проектних рішень;
  • Прийняття проектних рішень.

© 2006-2018 Інформація про сайт