Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Магістерська  програма «Міжнародний бізнес» передбачає вивчення комплексу дисциплін, орієнтованих на міжнародні  аспекти економічної  діяльності,  забезпечує підготовку магістрів, які здатні на практиці управляти процесом розвитку міжнародних економічних  відносин підприємства в його функціональних вимірах – здійснення міжнародної торгово-маркетингової,  інвестиційної, валютно-фінансової,  кредитної,  обліково-аналітичної,  аудиторської та  страхової діяльності.


Випускники програми «Міжнародний бізнес»  – це  магістри, здатні ефективно діяти в умовах міжнародної конкуренції, володіють методами просування на світові ринки конкурентоспроможної продукції, аналізом кон’юнктури ринку.

Мета програми полягає у підготовці економістів  високого  рівня,  які  володіють фундаментальними  знаннями  і  практичними  навичками  з  міжнародної економіки, вміють їх застосовувати в умовах  постійних змін соціально-економічного  розвитку  суспільства  та  мінливого  зовнішньоекономічного середовища. Такі фахівці спроможні приймати ефективні й послідовні рішення в економічній і правовій галузях, розглядати питання щодо підприємництва, банківської справи, навколишнього середовища, страхування, оподатковування, міжнародних інвестицій, прав інтелектуальної власності тощо.

Потребу у фахівцях в області міжнародного бізнесу мають компанії, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, банки та інші фінансові установи, державні структури, посольства і торговельні представництва України за кордоном, засоби масової інформації, що висвітлюють проблематику міжнародної економічної діяльності.


У  результаті  опанування  програми  з  підготовки  спеціалістів  в  галузі міжнародних економічних відносин випускник повинен уміти:

 • проводити  пошук  інформації  і  систематизацію  даних, узагальнювати інформацію, формувати висновки та пропозиції, виявляти ключові моменти, отримувати додаткові дані;
 • визначати  характеристики  проблем  у  сфері  зовнішньоекономічної діяльності  із  врахуванням  цивілізаційних,  регіональних  та  національних особливостей та обирати способи їх розв’язування;
 • виступати  з  аналітичними  доповідями,  здійснювати  прогнози  із застосуванням різних математичних моделей;
 • формувати  цілі  та  критерії  оптимізації,  генерувати  рішення  та  у сфері зовнішньоекономічної діяльності в умовах невизначеності;
 • застосовувати  кореляційний  аналіз,  виявляти  закономірності, здійснювати  прогнозування  за  допомогою  економіко-математичних методів.

Випускники можуть працювати на посадах:

 • економіста  на підприємстві  із  зовнішньоторговельною  діяльністю;
 • підприємця, що започатковує власну справу на основі ЗЕД;
 • менеджера  ЗЕД  на підприємствах  з  іноземними  інвестиціями; 
 • логіста  у  філіях  та  дочірніх  кампаніях  транснаціональних корпорацій; 
 • провідного  фахівця  в  органах  державного  управління (міністерствах,    відомствах, пов’язаних з ЗЕД);
 • економіста, аналітика  в  українських  та  іноземних банках;
 • консультанта-аналітика  в  комерційних  структурах,  що виходять  на  зовнішній  ринок  або  залежать  від  імпорту товарів  та  послуг;
 • митного інспектора, інспектора з експорту, агента з митного оформлення вантажів та товарів;
 • диспетчера з міжнародних перевезень;
 • дипломатичного агента, аташе, дипломатичного кур’єра;
 • брокера, дилера з цінних паперів, фахівця-організатора торгівлі на ринку цінних паперів, фахівця з біржових операцій;
 • наукового  співробітника  у  науково-дослідних організаціях, викладача у ВНЗ.


Під час навчання студенти опановують наступні дисципліни:

 • Методологія наукових досліджень;
 • Екаунтинг;
 • Бізнес-аналітика підприємницької діяльності;
 • Міжнародні стратегії економічного розвитку;
 • Курсова робота з міжнародних стратегій економічного розвитку;
 • Стратегія і тактика міжнародних ділових переговорів;
 • Діагностика та прогнозування розвитку бізнес-структур;
 • Міжнародне приватне право;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Міжнародна торгівля;
 • Start-up міжнародних проектів;
 • Міжнародні стандарти ведення бізнесу.

© 2006-2018 Інформація про сайт