Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Економіка і організація бізнесу – це вивчення економічної та організаційної сутності бізнесу, особливостей його внутрішнього і зовнішнього середовища, господарських і організаційних форм, аспектів інформаційного забезпечення, основних напрямів цієї діяльності, а також принципів ефективного функціонування сучасного підприємництва.

Магістри даної спеціалізації підготовлені до здійснення: системного аналізу діяльності організації; розробки стратегічних напрямів розвитку організації і забезпечення їх конкурентоспроможності; поєднання всіх видів ресурсів, організація колективної праці для досягнення місії організації; організації процесів управління, прийняття управлінських рішень та їх реалізації.

Магістр з економіки і організації бізнесу - це спеціаліст, який має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку та прийняття економічних, управлінських та організаційних рішень.

Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська. Також за умови набуття відповідного досвіду магістр може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідна.

Магістерська програма забезпечує отримання  знань щодо:

● методів наукових досліджень, підготовки наукових статей, організації наукової праці;

● проведення якісного аналізу виробничої і комерційної діяльності підприємств і організацій, передбачення кон’юнктури ринку і розробки тактики маркетингу, прогнозування виробничо-господарської і фінансової діяльності господарюючих суб’єктів;

● ведення обліку і складання статистичної звітності;

● здійснення економічного аналізу запланованих заходів;

● прогнозування результатів управлінських рішень;

● дослідження економічних явищ і процесів в управлінні бізнесом, плануванні підприємницької діяльності, а також вирішення науково-практичних завдань в галузі економіки.

Компетенції магістрів: здатність узагальнювати і критично оцінювати результати, отримані науковцями і виявляти перспективні напрямки досліджень, складати програму наукових пошуків; здатність готувати аналітичні матеріали для оцінювання заходів у сфері економічної політики та ухвалення стратегічних рішень та макро- і мікрорівні; аналізувати і використовувати різні джерела інформації для проведення економічних розрахунків; вміння обґрунтовувати прогноз основних соціально-економічних показників діяльності підприємств, галузі, регіону і економіки країни в цілому.

Сфера працевлаштування магістрів: керівники підприємств, об'єднань і організацій усіх галузей та сфер національної економіки, провідні фахівці, економісти та начальники економіко-аналітичних, обліково-економічних та дослідних відділів, працівники економічних відділів, служб і секторів підприємницьких та державних організацій і підприємств; економічні радники, консультанти, помічники-референти, менеджери проектів і програм, наукові співробітники, викладачі економічних дисциплін вищих та середніх спеціальних закладів, працівники на посаді економіста та управлінця підприємств, характер діяльності яких пов’язаний з підприємництвом, бізнесом, підприємницькими проектами і програмами.

Під час навчання студенти опановують наступні дисципліни:

  • Економіка та управління кадровим потенціалом;
  • Економіка бізнесу;
  • Конкурентоспроможність бізнесу;
  • Бізнес-планування та створення стартапів;
  • Планування ділового розвитку фірми;
  • Аналіз та оптимізація бізнес-процесів підприємства;
  • Курсова робота з аналізу та оптимізації бізнес-процесів підприємства;
  • Оцінка ефективності розвитку бізнесу;
  • Інвестування розвитку бізнесу.

© 2006-2018 Інформація про сайт