Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Магістерська програма «Підприємництво» охоплює повний  спектр  знань  щодо розробки бізнес-ідеї, заснування та управління підприємством  в  різних  сферах та галузях економіки.

Структура  програми  передбачає  оволодіння фундаментальними  знаннями  щодо  економічних процесів  та  закономірностей  функціонування  підприємства, підвищення його гнучкості та адаптованості до динамічних умов ринкового середовища; вибору й обґрунтування місії фірми, напряму та організаційно-правової форми підприємницької діяльності; ефективного залучення та використання ресурсів підприємства; оцінки результатів господарської діяльності, визначення конкурентоспроможності та конкурентних переваг фірми; обґрунтування та реалізації планів (заходів) розвитку підприємства.  

Місія освітньої програми «Підприємництво» полягає у підготовці висококваліфікованих  фахівців, які здатні започаткувати власну справу, обґрунтовувати напрями розвитку бізнесу, організувати ефективну діяльність у сфері виробництва та обігу товарів, надання послуг.   

Програма орієнтована на глибоку наукову підготовку сучасних  менеджерів,  підприємців, економістів, аналітиків, ініціативних  та  здатних  до  швидкої  адаптації  до сучасного бізнес-середовища.

            До основних фахових компетенцій магістерської програми відносяться:

 • здатність  до виявлення  та  обґрунтування  пріоритетних напрямів організації та ведення власного бізнесу;
 • здатність сформувати установчі документи та здійснити проходження процедури державної реєстрації підприємства;
 • здатність аналізувати, планувати та організувати підприємницьку діяльність в сучасних умовах господарювання;
 • здатність аналізувати результати   господарської діяльності підприємства, його підрозділів;
 • здатність оцінювати конкурентне галузеве середовище та рівень економічної безпеки підприємства;
 • здатність досліджувати динаміку зміни ринкової кон'юнктури й узагальнювати розвиток ситуацій; організовувати вивчення та прогнозування потреб на товари та послуги;
 • здатність визначати стратегічну мету підприємства окреслювати загальну стратегію його діяльності;
 • здатність визначати організаційну та економічну структури підприємства, статус його виробничих підрозділів;
 • здатність формувати механізм внутрішньовиробничих економічних відносин, систему планування і контролю діяльності підрозділів підприємства;
 • здатність формулювати управлінські рішення, оцінювати і вибирати їх альтернативи;
 • здатність встановлювати, підтримувати та розвивати ділові відносини із суб'єктами зовнішнього середовища;
 • здатність оцінювати ефективність системи мотивації персоналу на підприємстві;
 • здатність визначати напрями розвитку підприємства, здійснювати пошук засобів їх реалізації;
 • здатність перевіряти додержання нормативних параметрів продуктивності використання ресурсів та формування собівартості продукції;
 • здатність розробляти критерії якості товарів та послуг згідно з сучасними вимогами законодавства та досягненнями технічного прогресу;
 • здатність створювати систему комунікацій по просуванню товарів і послуг, формувати імідж підприємства;
 • здатність науково обґрунтовувати параметри напрямів розвитку підприємства, опрацьовувати економічні характеристики шляхів їх реалізації.

Працевлаштування  магістрів є можливим на підприємствах  будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні,  муніципальні  тощо),  в  яких  випускники  здатні обіймати посади менеджерів,  економістів, керівників  структурних підрозділів  або  виконавців  різноманітних  служб апарату управління; в органах державного та місцевого самоврядування;  на  підприємствах  малого  та середнього  бізнесу,  що  створені  за  власною ініціативою;  в  науково-дослідницьких  організаціях, пов’язаних  з  вирішенням  управлінських  проблем;  в установах системи вищої освіти. Останнім часом є значна потреба у фахівцях, які можуть займати на підприємствах та в організаціях посади, що нерегламентовані загальнонаціональними документами, але утворюються на підприємствах.

Основні посади, на яких можуть працювати випускники:

 • приватний підприємець, що започаткував власну справу;
 • керівник підприємства; керівник (менеджер) структурних підрозділів підприємств, установ та організацій;
 • керівник фінансових, економічних та адміністративних підрозділів підприємств;
 • керівник агентства за видами економічної діяльності;
 • менеджер з інновацій;
 • економіст з планування;
 • директор малого та середнього підприємства (за видами економічної діяльності);
 • менеджер з питань комерційної діяльності та управління;
 • менеджер з реклами;
 • консультант  з ефективності  підприємництва,  консультант  з економічних питань, економічний радник;
 • аналітик з інвестицій; аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, аналітик з кредитування; аналітик з питань ринкових досліджень;
 • фахівець з управлінського обліку;
 • фахівець з управління витратами;
 • експерт з економічної безпеки;
 • керівник ліквідаційної комісії;
 • економіст з антикризового управління;
 • керуючий санацією підприємства.
Під час навчання студенти опановують наступні дисципліни:© 2006-2018 Інформація про сайт