Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Бізнес-адміністрування -  це мистецтво управління бізнесом  в  умовах нестабільного конкурентного бізнес-середовища. Магістерська програма «Бізнес-адміністрування»  (Master of Business Administration, МВА) спрямована на підготовку фахівців з управління бізнесом, які здатні  приймати ефективні рішення, володіють сучасними інструментами менеджменту та інформаційними технологіями.

Магістерська програма дає можливість студентам отримати якісну економічну та управлінську підготовку, необхідну для ефективного управління соціально-економічними процесами підприємств та організацій.

Програма орієнтована на підготовку управлінських кадрів, які здатні гармонізувати внутрішнє середовище підприємства та підтримувати ефективні стійкі комунікації з зовнішнім оточуючим середовищем різних рівнів з метою досягнення стійкого функціонування та розвитку підприємства. Випускники програми отримують знання основного інструментарію управління ключовими функціональними сферами діяльності підприємства - фінансами, маркетингом, операційною, логістичною діяльністю, управління персоналом, розуміння механізмів стратегічної взаємодії функціональних підрозділів компанії.

Мета програми полягає у формуванні формування високого рівня професійних компетентностей, які необхідні для реалізації функцій управління підприємством усіх видів економічної діяльності та форм власності в глобальному конкурентному середовищі (прийняття оперативних рішень; функціональна та інформаційно-аналітична підготовка проектів рішень; оперативне та стратегічне управління підрозділами та організаціями, керівництво підлеглими тощо).

Місією  магістерської  програми  “Бізнес-адміністрування” є формування управлінців з інноваційним типом мислення, які здатні дотримуватись високих соціально-економічних стандартів економіки та менеджменту. 

Основні завдання програми полягають в наступному:

 • сформувати  у  студентів  компетенції  щодо  використання  сучасного інструментарію  обґрунтування  управлінських  рішень  з  урахуванням особливостей нестабільного конкурентного середовища;
 • забезпечити  належний  рівень  управлінських,  комунікативних, лідерських навичок слухачів;
 • створити  середовище  навчання  і  співпраці,  що  сприятиме особистісному  розвитку  кожного  студента,  через  мережу  контактів  із міжнародною студентською та бізнесовою спільнотою.

Бізнес-адміністрування охоплює такі основні напрями діяльності:

 • організація  та  управління  структурними  підрозділами  органів державного та муніципального управління;
 • антикризове управління;
 • управління сталим інноваційним розвитком підприємств та організацій;
 • управління регіональним розвитком;
 • формування планів соціально-економічного розвитку території;
 • управління взаємозв’язками з громадськістю;
 • управління бізнес-структурами різних рівнів тощо.

До типових завдань діяльності магістра належать:

 • проведення  системного  аналізу  макро-  і  мікросередовища  організації, моніторингу  конкурентного середовища;
 • формулювання місії  і  цілей організації  на основі системного аналізу  з урахуванням  потенціалу  організації  та  факторів  зовнішнього середовища;
 • розробка  стратегічних  цілей  функціонування  організації  в  умовах
 • конкуренції;
 • забезпечення формування фінансової, цінової, кредитно -банківської та соціальної політики підприємства;
 • здійснення  прогнозування  та  сценарного  бізнес-планування, на основі аналізу  діяльності  організації, результатів маркетингові дослідження, обраної стратегії розвитку;
 • прогнозування  перспектив  діяльності  та  динаміку  розвитку підприємства  на  основі  даних  статистичної  звітності  та бухгалтерського обліку;
 • розробка  ідей  нових  продуктів  (товарів  або  послуг)  у  відповідності  з попитом споживачів;
 • здійснення  заходів  щодо  впровадження  економічно  обґрунтованих інновацій;
 • забезпечення  захисту  інтересів  підприємства  у  взаємовідносинах  із суб'єктами зовнішнього середовища.

Магістри з бізнес-адміністрування можуть працювати на посадах функціональних менеджерів різних підприємств та їх підрозділів, керівників або менеджерів проектів та програм,  державних службовців, фахівців з раціоналізації виробництва, маркетингу, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, а також економічними радниками або консультантами з економічних питань, членами спостережної ради або правління акціонерного товариства, викладачами  у вищих навчальних закладах, науковими консультантами  з  питань  управління  бізнес-структурами  різних  ієрархічних рівнів.

Переваги підготовки магістрів за даною спеціалізацією:

 • індивідуальний підхід до кожного слухача;
 • різні форми навчання;
 • потужний викладацький склад;
 • можливість проходження практики та стажування за кордоном;     
 • використання  інтерактивних  методів  навчання  і  нових  інформаційних технологій  для  вирішення  проблем  бізнесу  на  прикладах  компаній,  в яких працюють слухачі;
 • найбільший спектр вибору професій;
 • доступ до широкої бази інформаційних ресурсів завдяки партнерським відносинам кафедри прикладної економіки та підприємництва з вітчизняними та закордонними організаціями, бізнес-структурами і освітніми установами.

 Випускник здатен обіймати посади:

 • генерального  директора  об’єднання  підприємств,  голови  правління, директора підприємства, представництва, філії тощо;
 • керівника (консультанта) в органах місцевого і державного управління;
 • начальника функціональної служби;
 • керівника департаменту, директора з економічних питань;
 • менеджера (управитель) структурних підрозділів підприємства;
 • менеджера (управитель) систем інформаційної безпеки;
 • менеджера  (управитель)  із  соціальної  та  корпоративної відповідальності
 • комерційного, фінансового директора;
 • голови  комісії  (бюро),  завідуючого  групою,  начальника  відділу, інспекції;
 • керівника (менеджера) проектів і програм;
 • викладача, наукового співробітника і консультанта.

Магістр  з  бізнес-адміністрування  може  адаптуватися  до  таких  напрямів функціонального  управління  як:  економічний;  техніко-технологічний; маркетинговий;  обліково-контрольний;  зовнішньоекономічний;  науково-дослідний; навчально-методичний.

Під час навчання студенти опановують наступні дисципліни:

 • Методологія наукових досліджень;
 • Екаунтинг;
 • Бізнес-аналітика підприємницької діяльності;
 • Управління іміджем підприємства;
 • Методичне забезпечення конкурентоспроможності стратегічних рішень;
 • Технологія створення та ведення бізнесу;
 • Курсова робота з технології створення та ведення бізнесу;
 • Управління бізнес-процесами;
 • Кадрове забезпечення підприємницької діяльності;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Аналітичні методи оцінювання ризиків;
 • Прикладний інструментарій реалізації товарного бренд-менеджменту.

© 2006-2018 Інформація про сайт