Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Наукова діяльність кафедри прикладної економіки

Підготовка наукових кадрів. На кафедрі прикладної економіки проводиться підготовка кандидатів наук за такими спеціальностями: 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами; 08.00.06 – Економіка природокористування і охорона навколишнього середовища; 05.15.03 – Відкрита розробка родовищ корисних копалин.

На кафедрі прикладної економіки послідовно проводиться підготовка кандидатів наук. За останні п’ять років сім асистентів закінчили аспірантуру. За спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами захистили кандидатські дисертації Кривошеєва А.О., Шаповал В.А., Іщенко М.І., Пілова Д.П., Кириченко А.В.; 08.00.06 – економіка природокористування і охорона навколишнього середовища – Кириченко О.О., Тимошенко Л.В., Терехов Є.В. (економічні науки); 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копали - Череп А.Ю., Фененко В.І.; 08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва – Добринін О.Є., Кириєнко І.С., Постоловський В.В., Курашов С.В. (технічні науки).

Працюють над докторськими дисертаціями доценти кафедрі Пілова Д.П. та Шаповал В.А. Планом підвищення наукового рівня співробітників кафедри прикладної економіки передбачається захист 5 кандидатських дисертацій. Щорічно кафедра прикладної економіки приймає 1-2 аспірантів з відривом та без відриву від виробництва. На цей час в аспірантурі кафедри навчаються три особи та працюють над дисертаціями два здобувача. Окрім аспірантури, підготовка молодих спеціалістів здійснюється шляхом прикріплення молодих викладачів до наукових керівників – професорів Прокопенка В.І., Ерперта О.М., Шевцової О.Й. Тематика дисертацій присвячена проблемам адаптації гірничо-видобувного комплексу України до сучасних ринкових умов із врахуванням можливостей підвищення ефективності інноваційної діяльності суб’єктів господарювання та удосконалення виробничих процесів.

За останні 3 років завідувач кафедри, докт. техн. наук, професор Прокопенко В.І. опублікував 44 наукових та навчально-методичних праці. Загалом за 3 останніх роки науково-педагогічними працівниками та аспірантами випускаючої кафедри опубліковано 481 наукова та навчально-методична праця.


Учасники семінару за програмою майстер-класу «Управління проектами і програмами як інноваційна платформа» (організатори – Project Management Association of Japan, Ukrainian Association of Project Management, Ukraine-Japan Center)


Наукова робота студентів. Здібні студенти, які добре навчаються, також залучаються до наукової роботи на випускній кафедрі прикладної економіки. Наукова робота студентів дозволяє підвищити їх знання та більш ефективно проводити відбір до аспірантури. Магістри кафедри приймають активну участь у студентських науково-практичних конференціях НГУ й інших ВНЗ. У 2010-2011 рр. магістрами спільно з викладачами кафедри опубліковано 19 статей у щорічному збірнику матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України” (м. Дніпропетровськ) та в інших збірниках. 

Кафедра бере участь у виконанні наукових проектів за форматом Дніпропетровського центру Наукового парку «Київська політехніка».

Аспіранти й викладачі кафедри брали участь у виконанні держбюджетних робіт за тематикою МОН України, а саме: ГП-361 “Розробка та обґрунтування методів підвищення надійності інвестування розширеного відтворення гірничих підприємств” (ДР № 0105U000514); ГП-411 «Розвиток наукових засад раціонального надрокористування та створення екологічно прийнятних ландшафтів при відкритій розробці родовищ» (ДР № 0108U000554); ГП-431 «Удосконалення системи ресурсозбереження при розробці родовищ корисних копалин в умовах розвитку ринку землі» (ДР № 0109U002811). Протягом останніх років виконані госпдоговірні науково-дослідні роботи: за замовленням НВЦ «Геомеханіка» за темою «Обґрунтування економічної ефективності кріплень нового технічного рівня, які забезпечують зниження металоємності та безремонтне підтримування гірничих виробок вугільних шахт» (№ ДР 0106U001843) та ВАТ «Укрвуглебуд» за темою «Економічне обґрунтування граничних умов впровадження сучасних напрямів інноваційної діяльності на підприємствах ВАТ «Укрвуглебуд» з удосконалення техніки, технології та організації виробничих процесів видобування вугілля» (№ ДР 0105U004999). На кафедрі також виконуються фундаментальні дослідження за темою ЕФ – 65 «Обґрунтувати професійні та кваліфікаційні вимоги, а також освітньо-професійну програму підготовки фахівців за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» (ДР № 0106U001038).

При Бізнес-школі Інституту економіки створений електронний інформаційний ресурсний центр, який полегшує роботу професорів, доцентів, ви-кладачів у підготовці навчальних матеріалів, а також створює аспірантам та студентам додаткові можливості для проведення наукових досліджень з ви-користанням сучасних інформаційних технологій.


© 2006-2018 Інформація про сайт